Found: 66,961  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
62,656
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวนิสพิศวาส = Venice & romantic route / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2552.
เลขเรียกDG672.2 .ธ43 2552,914.531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
62,657
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวนิสพิศวาส/ ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : บ้านพระอาทิตย์ , 2552.
เลขเรียก914.5 ธ312ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
62,659
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวลาเป็นของมีค่า / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ1999, 2542
เลขเรียกDS570.6.ศ211 ก412ว 2542,923.1593 ก15ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
62,660
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวลาเป็นของมีค่า / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา. [text]
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ 1999, 2543.
เลขเรียก923.1593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
62,661
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวลาเป็นของมีค่า / สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์, 2527
เลขเรียก923.1593 ก15ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
62,662
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวลาเป็นของมีค่า / สำนักราชเลขาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงงพิมพ์กรุงเทพฯ , 2551.
เลขเรียก923.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
62,663
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวลาเป็นของมีค่า = Busy fihgers / สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า, 2466-2551
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2527.
เลขเรียกDS578.32 .ศ4 ก6ว7,929.7593 ก411ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
62,664
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวลาเป็นของมีค่า = Busy Finger / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า, 2466-2551
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, 2537.
เลขเรียก923.1 ก398ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
62,665
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวลาเป็นของมีค่า = Busy fingers / กัลยาณิวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2466-2551.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2551.
เลขเรียกDS570.4.ศ38 ก66 2551,92 S774G 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
62,666
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวลาเป็นของมีค่า = Busy fingers / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธ...
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2466-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539.
เลขเรียกDS570.5 .S67 ก6ว 2539,923.1 ก398ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
62,667
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวลาเป็นของมีค่า = Busy fingers / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ; แปลโดย ดวงทิพย์ สุร...
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า, 2466-2551.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2550.
เลขเรียกDS570.6.S67 ศ173 2550,923.1593 ศ211ก 2550 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
62,668
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวลาเป็นของมีค่า = Busy fingers / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2466-2551.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2538.
เลขเรียกDS570.4.ศ38 ก66 2538,923.1 ก117ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
62,669
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวลาเป็นของมีค่า = Busy fingers / พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2530.
เลขเรียกDS570.3.ศ4 ก411 2530,927 ก17ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
62,670
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวลาเป็นของมีค่า = Busy fingers/ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักราชเลขาธิการ, 2551.
เลขเรียก923.1593 ศ173กว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา