Found: 67,535  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
31
image
Type Book
Title"กวีเทิดพระเกียรติไท้ ภูมิพล" : รวมผลงาน และบทกวีเทิดพระเกียรติ ที่ระลึกเนื่องในมหามงคลวโรกาสฉลองสิ...
Authorคณะกรรมการจัดงานโครงการ "กวีเทิดพระเกียรติไท้ ภูมิพล".
Imprintกรุงเทพฯ : การท่าเรือแห่งประเทศไทย, 2539.
Call Number959.3044
Libraryมหาวิทยาลัยแม่โจ้
33
image
Type Book
Title"กำแพงเมืองจีน" / ป. รัตนปัญญา.
Authorป. รัตนปัญญา.
Imprintกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2538.
Call NumberDS719 .ป15,915.104 ป11ช
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
34
image
Type Book
Title"ขั้นเทพ" วานเขียน : เปิดลิ้นชักความทรงจำของนักเขียนลายคราม / ณรงค์ จันทร์เรือง.
Authorณรงค์ จันทร์เรือง
Imprintกรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น, 2553.
Call Number928
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
35
image
Type Book
Title"ข้าพเจ้าภูมิใจที่เกิดเป็นนักดนตรีไทย" / เจริญใจ สุนทรวาทิน
Authorเจริญใจ สุนทรวาทิน
Imprintกรุงเทพฯ : รักษ์สิปป์, 2530.
Call NumberML419.C37 จ729ข 2530,927.8 จ 873 ข 2530
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
36
image
Type Book
Title"คนไท" ไม่ใช่ "คนไทย" แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา : รวมความรู้ "ไทยศึกษา" ของ "ศาสตราจารย์สองแผ่นดิน" ...
Authorเจีย แยนจอง.
Imprintกรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
Call NumberDS569 .จ83 2548,959.3 จ 926 ค 2548
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
..more
37
image
Type Book
Title"ครั้งหนึ่ง--ยังจำได้" / "นิดา".
Authorนิดา.
Imprintกรุงเทพฯ : ธนบรรณ, 2528.
Call Number959.38 น565ค 20
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38
image
Type Book
Title"ครูช่างของแผ่นดิน" การประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สถาบันราชภัฏพระนคร 15 กุมภา...
Authorการประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ครูช่างของแผ่นดิน" (2542 : กรุงเทพฯ)
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏพระนคร, 2542
Call Number923.1593 ภ416ก 2542
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
39
image
Type Book
Title"ความทรงจำ--ในป่าเหียง" : หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ ปี 2552 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552 มหา...
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Imprintลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2552
Call Number923.7 ล215ค
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
40
image
Type Book
Title"คำพ่อสอน" พัธ ธ รังษี บรมวงศ์ไพศาล [Text]
Authorพัธ ธ รังษี บรมวงศ์ไพศาล
Imprintลำปาง จิตวัฒนาการพิมพ์ 2556
Call Number923.1593
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
42
image
Type Book
Title"คุยนอกสนาม" / สรยุทธ สุทัศนะจินดา.
Authorสรยุทธ สุทัศนะจินดา.
Imprintกรุงเทพฯ : แพรว, 2549.
Call Number927.917593 ส328ค 21
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
44
image
Type Book
Title"จอมจารชน" = World famous spies / โดย : ปัตตะ มหา พีระ บุญจริง, เรียบเรียง.
Authorพีระ บุญจริง.
Imprintกรุงเทพฯ : เคล็ดไทย [ผู้จัดจำหน่าย], [2549].
Call NumberUB270 .ป63 2549,923.5 พ796จ 21
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
45
image
Type Book
Title"ชมช่อมาลตี" (บันทึกการเดินทางไปอินโดนีเซีย) / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Authorเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
Imprintกรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด, 2528.
Call Number915.98
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ