Found: 46,588  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถามสร้างนักเขียน นวนิยายคุณเขียนได้ด้วยตนเอง / ฟิลิปดา text
ชื่อผู้แต่งฟิลิปดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรีนมายด์, 2558
เลขเรียกPN3365 ฟ64 2558,895.918 ฟ451ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถามสร้างนักเขียน นวนิยายคุณเขียนได้ด้วยตัวเอง / ฟีลิปดา
ชื่อผู้แต่งฟีลิปดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรีนมายด์ , [ม.ป.ป]
เลขเรียก808.3 ฟ373ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำพ่อสอน / พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [text]
ชื่อผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบันลือธรรม, ม.ป.ป.
เลขเรียก895.915 ภ671ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำสอนพ่อ / สถาบันบันลือธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบันลือธรรม, [255-].
เลขเรียก895.915 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี นวนิยายไทย : เอกสารประกอบการประชุม 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2529 / มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศ...
ชื่อผู้แต่งศิลปากร,มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์.
เลขเรียก895.913 ศ37ห 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พระยาอนุมานราชธน ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีและเทพนิยายสงเคราะห์. / มานราชธน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2531.
เลขเรียก895.91 ค141ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พระยาอนุมานราชธน รวมเรื่องเกี่ยวกับรามเกียรติ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2531.
เลขเรียก895.91 อ154ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีของสุนทรภู่ / ฉันท์ ขำวิไล, ผู้รวบรวม.
ชื่อผู้แต่งฉันท์ ขำวิไล.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : รุ่งเรืองวิทย์, 2498.
เลขเรียก895.9115 ฉ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีของสุนทรภู่ / ฉันท์ ขำวิไล, ผู้เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งฉันท์ ขำวิไล, ผู้เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2542.
เลขเรียก895.9115 ฉ253ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีของสุนทรภู่ / ฉันท์ ขำวิไล, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งฉันท์ ขำวิไล.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : รุ่งเรืองธรรม, 2502.
เลขเรียก895.9115 ฉ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีชาตกาลของอ็องเดร มาลโรซ์ / บรรณาธิการโดย สดชื่น ชัยประสาธน์.
ชื่อผู้แต่งรายงานการสัมมนา 100 ปีชาตกาลของอ็องเดร มาลโรซ์ : (2544 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.
เลขเรียกPQ2625.A716 ร451 2544,840.09 ก525ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีนวนิยายไทย / คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผู้แต่งคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529
เลขเรียก895.91309 ศ37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา