Found: 71,592  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
68,986
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2529.
เลขเรียก778.5 ส41อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
68,987
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ = Introduction to photography and fi...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียกTR185 .ส76 2532,778 อ884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
68,988
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ หน่วยที่ 6-10 = Introduction to photo...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
เลขเรียก778.1 ม192อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
68,989
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ หน่วยที่1-15 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2529-2530.
เลขเรียกTR185 ม56,778.1 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
68,990
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.
เลขเรียก791.4375 ส747อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68,991
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น = Introduction to Film Theory and Criticism ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียกPN1995 ท166 2548,791.43 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
68,992
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาศิลปะ การละเล่น และ การแสดงพื้นบ้านของไทย = Thai folk culture / สาขาวิชาศิลปศาส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียก745 ส 711 อ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
68,993
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาศิลปะการถ่ายภาพ หน่วยที่ 9-15 = Photography and film art / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกTR642 ม246มสธ 2555,770 ส747อ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
68,994
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ = Photography and film art / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียก770 ส 711 อ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
68,995
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม หน่วยที่ 1-6 = มหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.
เลขเรียก745.2 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
68,996
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม หน่วยที่ 7-15 = มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.
เลขเรียก745.2 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
68,997
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม หน่วยที่1-6= Technolog...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2553
เลขเรียก745.2 ม192อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
68,998
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม หน่วยที่7-15= Technolo...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2553
เลขเรียก745.2 ม192อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
68,999
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนประกอบวิชา Painting ระหัสวิชา 251 351 / คเณศ ศีลสัตย์
ชื่อผู้แต่งคเณศ ศีลสัตย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2527.
เลขเรียกND1115 ค134,740.702 ค38อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
69,000
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสัมมนาวิชาศิลปศึกษาในการสัมมนาอาจารย์หัวหน้าหมวดศิลปศึกษา / หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัด...
ชื่อผู้แต่งศึกษาธิการ, กระทรวง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2516.
เลขเรียก707 ศ231อ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา