Found: 71,592  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
68,971
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนต์ขั้นสูง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542
เลขเรียก791.43 ส241อส 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
68,972
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531.
เลขเรียก791.44 ส241อ ล.1 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
68,973
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง = Radio programme production / สาขาวิชานิเทศศาสตร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์(นนทบุรี) : มหาวิทยาลัย, 2531
เลขเรียกPN1991.77 ส747อก,791.44 ส 711 อ 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
68,974
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หน่วยที่ 1-7 = Radio programme production/ สุมน อย...
ชื่อผู้แต่งสุมน อยู่สิน.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.
เลขเรียกPN 1991.77 ส841อ 2546,794.44 ส747อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
68,975
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533
เลขเรียก791.45 ส747อ 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
68,976
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง หน่วยที่ 1-15 = Advanced television program product...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2549-2551.
เลขเรียกPN1992.75 .ส725,791.45 ส481ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
68,977
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง หน่วยที่ 11 - 15 = Advanced Television Program Prod...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกPN1992.75 ส747อ 2551,791.45 ส481ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
68,978
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น = Basic television program production / สาขาวิชา...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
เลขเรียก791.4561 อ884ผท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68,979
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-15 = Basic televisionprogram productio...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกPN1992.75 .ส724,791.45 ม565อ 2/2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
68,980
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-7 = Basic television program productio...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2558
เลขเรียก791.45 ส747อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
68,981
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น หน่วยที่ 8-15 = Basic television program producti...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2556
เลขเรียก791.45 ส747อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68,982
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น = Introduction to creative film making / ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียก791.43 ส 711 อ 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
68,983
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 16422 หน่วยที่ 1-8, 9-15 = สาขาวิชานิเท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.
เลขเรียกPN 1995 ย538อ 2544,791.43 ส72อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68,984
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 16422 หน่วยที่ 1-8, 9-15 = สาขาวิชานิเท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
เลขเรียกPN1995 อ884 2547,791.43 ส72อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
68,985
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่ง และภาพยนตร์หน่วยที่ 1-7 และ 8-15 / มหาวิทยาลัยส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537.
เลขเรียกTR185 ม56 2537,778.1 ส72อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา