Found: 71,592  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
68,956
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น หน่วยที่ 1-15 = Radio programming a...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2549-2552.
เลขเรียกPN1991.75 .ส724,791.44 ม2504ก4 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68,957
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ 16424 หน่วยที่ 1-7, 8-15 = Film business administration / ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
เลขเรียกPN 1994 ม247อ 2545,791.43 ส72อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
68,958
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
เลขเรียกPN1994 ม57,791.43 อง884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
68,959
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
เลขเรียกPN1994 ม57 2550,791.43 ม2504ก4 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68,960
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ หน่วยที่ 1-15 = Film management / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
เลขเรียกPN1994 ม573 2558,791.43 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
68,961
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ หน่วยที่ 11-15 = Film business administration / สาขาวิชานิเท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2558
เลขเรียก791.43 ส747อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
68,962
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานภาพยนต์
พิมพลักษณ์นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541.
เลขเรียก791.43 ส241อบ 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
68,963
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโทรทัศน์ หน่วยที่ 1-5 = Television management / สาขาวิชานิเทศศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2556
เลขเรียก791.45 ส747อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68,964
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 16423 หน่วยที่ 1-7, 8-15 = Advanced film production / สา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.
เลขเรียกPN 1995.9.P7 พ284อ 2544,791.43 ส72อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68,965
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 16423 หน่วยที่ 8-15 = Advanced film production / สาขาวิช...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542.
เลขเรียก791.43 ส72อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
68,966
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
เลขเรียกPN1995.9.P7 ม56,791.43 อส884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
68,967
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง หน่วยที่ 1-5 = Advance film production / สาขาวิชานิเทศศา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2556
เลขเรียก791.43 ส747อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
68,968
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง หน่วยที่ 11-15 = Advance film production / สาขาวิชานิเทศ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2556
เลขเรียก791.43 ส747อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
68,969
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง หน่วยที่ 6-10 = Advance film production / สาขาวิชานิเทศศ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2556
เลขเรียก791.43 ส747อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
68,970
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-15 = Basic film production / สาขาวิชานิเทศศ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกPN1995.9.P7 ส725 2551,791.43 ส481ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา