Found: 71,592  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
68,941
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ = Introduction to photography and fi...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2531.
เลขเรียก778 ส241อ3 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
68,942
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ = Introduction to photography and fi...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2531.
เลขเรียก778 ส241อ3 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
68,943
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ = Introduction to photography and fi...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2535.
เลขเรียก778 ส241อ5 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
68,944
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนต์ หน่วยที่ 1-7/ นิพนธ์ ศุขปรีดี.
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ ศุขปรีดี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สุโขทัยธรรมาธิราช , 2546.
เลขเรียกTR 185 น617อ 2546,778.1 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
68,945
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนต์ หน่วยที่ 8-15 / กมล ฉายาวัฒนะ.
ชื่อผู้แต่งกมล ฉายาวัฒนะ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สุโขทัยธรรมาธิราช , 2546.
เลขเรียกTR 185 ก131อ 2546,778.1 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
68,946
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ศิลปะ การละเล่นและการแสดงพื้นบ้านของไทย / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.
เลขเรียกNK1055 ส7อ 2533,745 ส41ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
68,947
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ศิลปะ การละเล่นและการแสดงพื้นบ้านของไทย : หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542.
เลขเรียกNK1055 ส7อ 2542,745 ส41ศ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
68,948
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ศิลปะ การละเล่นและการแสดงพื้นบ้านของไทย = Thai folk culture.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.
เลขเรียก745 ส41อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
68,949
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการวิทยุโทรทัศน์ = Television programming / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : มหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียก791.45 ส 711 อ 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
68,950
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530.
เลขเรียก791.44 ส41อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
68,951
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ 2539
เลขเรียก791.45 ส241อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
68,952
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ = Televison Progamming
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุโขทัยธรรมาธิราช, 2530
เลขเรียก791.4407 ส41อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
68,953
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2530-2533.
เลขเรียกPN1992.75 ม56,791.45 ส อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
68,954
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7 = Radio programme a...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียก791.44 ส747อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
68,955
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15 = Radio programme ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียก791.44 ส747อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา