Found: 71,592  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
68,926
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง หน่วยที่ 6-10 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554
เลขเรียก791.45 ก491อ 2554 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
68,927
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ = Television programming หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.
เลขเรียกPN 1992.75 ม247อ 2544,791.45 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
68,928
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง = Radio programme production / สาขาวิชานิเทศศาสต...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.
เลขเรียกPN1991.5 ส747อ 2534,791.44 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
68,929
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง = Radio programme production / สาขาวิชานิเทศศาสตร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
เลขเรียก791.44 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68,930
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ = Television programme production / สาขาวิชานิเทศศา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.
เลขเรียก791.45 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
68,931
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ = Television programme production / สาขาวิชานิเทศศา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียก791.45 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68,932
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ = Television progamme production : หน่วยที่ 1-7 / ส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.
เลขเรียก791.45 ส241อ2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
68,933
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ = Television programme production : หน่วยที่ 8-15 / ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531.
เลขเรียก791.45 ส241อ ล.2 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
68,934
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ หน่วยที่ 1-5 = Creative for television program / สาข...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554
เลขเรียก791.456 ม565อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
68,935
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ หน่วยที่ 11-15 = Creative for television program / ส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554
เลขเรียก791.456 ม565อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
68,936
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ หน่วยที่ 6-10 = Creative for television program / สา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554
เลขเรียก791.456 ม565อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
68,937
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งแลพภาพยนต์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุโขทัยธรรมาธิราช, 2529
เลขเรียก788.1 ส41อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
68,938
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ = Introduction to photography and f...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียก778.1 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
68,939
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ = Introduction to photography and fi...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
เลขเรียก778.1 ม19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
68,940
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ = Introduction to photography and fi...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531.
เลขเรียก778.1 ม19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา