Found: 71,592  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
68,836
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นสายลายไทย ชุดลายรดน้ำอันวิจิตรตระการตา 1- / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2547-.
เลขเรียกNK9900.7.ท9 ศ76,745.5 ศ57ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
68,837
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นสายลายไทย ชุดสัตว์หิมพานต์ / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2536.
เลขเรียกNC335.ก1 ศ75,745.5 ศ57ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
68,838
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นสายลายไทย ชุดสิงห์สาราสัตว์ / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2538.
เลขเรียกNC335.ก1 ศ76,741.9593 ศส861ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68,839
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นสายลายไทย ลายผ้าในจิตรกรรมไทย / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. [text]
ชื่อผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2548.
เลขเรียกNC335.ก1 ศ72 2548,743 ศ57ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
68,840
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นสายลายไทย ลายไทยเพื่อการออกแบบ 2 / เศรษฐมันตร์ กาญจนุกุล.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2547.
เลขเรียกNC 335 ศ38ส,745.5 ศ861ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
68,841
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นสายลายไทยชุดสัดส่วนตัวละครและพุทธศิลป / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2541].
เลขเรียก743 ศ57ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
68,842
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นสายลายไทยชุดสิงห์สาราสัตว์ / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2538.
เลขเรียก745.5 ศ57ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
68,843
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นสายลายไหม / กรมวิชาการ ; จัดทำโดย, ศิริญญา หาญไชยนะ, เปรมวดี ศิริวิวัฒนานนท์.
ชื่อผู้แต่งศิริญญา หาญไชยนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545.
เลขเรียกTS1546 ศ452,746.0439 ศ452ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
68,845
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นสายสู่ปลายฝัน / นิธิ สถาปิตานนท์.
ชื่อผู้แต่งนิธิ สถาปิตานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลายเส้น, 2551.
เลขเรียกNA1523.น63 ส73 2551,720.92 น612ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68,846
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นสี กับกาลเวลา / พิษณุ ศุภนิมิตร.
ชื่อผู้แต่งพิษณุ ศุภนิมิตร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546?].
เลขเรียก700 พ764ส 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68,847
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นสีกับกาลเวลา / พิษณุ ศุภ.
ชื่อผู้แต่งพิษณุ ศุภ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2548.
เลขเรียก743 พ38ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
68,848
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นสีกับกาลเวลา / พิษณุ ศุภนิมิตร
ชื่อผู้แต่งพิษณุ ศุภนิมิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, [2542?]
เลขเรียก700 พ764ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
68,849
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นสีชีวิต : อัจฉริยะทางศิลปะของชนชาติพันธุ์ในแดนเหนือ = Color, lineand life : the artistic intellg...
ชื่อผู้แต่งพรสุข เกิดสว่าง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา (ศูนย์ความเป็นเลิศ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
เลขเรียกGN635.T5 พ4ส 2558,700 พ285ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
68,850
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นสีทรงแสงและแรงสร้างสรรค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทหลักทรัพย์เอกธำรง, [2545?]
เลขเรียก708.9593 ส897
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา