Found: 213,011  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545.
เลขเรียกTX652 ส773,641.5 ส44ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ ทันตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์.
พิมพลักษณ์[สงขลา : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538?].
เลขเรียก617.6 ห159 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที ทรวดทรงดี / ศศิ, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งศศิ, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุณหสาส์น, 2532
เลขเรียก613.7045 ศ18ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที เพื่อสัดส่วนงาม / ลีลานุช ทิฆัมสกุล.
ชื่อผู้แต่งลีลานุช ทิฆัมสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนอรัลบุ๊คส์, 2539.
เลขเรียก613.7 ล513ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที แนะวิธีดูแลลูก ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ / พนิตย์ จิวะนันทประวัติ.
ชื่อผู้แต่งพนิตย์ จิวะนันทประวัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2550.
เลขเรียกRG551 พ211 2550,WQ210 พ3ห 2550,618.2 พ123ห 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที--เพื่อสัดส่วนงาม / เรียบเรียงโดย ลีลานุช ทิฆัมสกุล.
ชื่อผู้แต่งลีลานุช ทิฆัมสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดท์บุ๊คส์, 2531.
เลขเรียกRA781 ล64,QT255 ล514น 2531,613.7 ล514ห 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที...เพื่อลัดส่วนงาม / ลีลานุช ทิฆัมสกุล
ชื่อผู้แต่งลีลานุช ทิฆัมสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดท์บุ๊คส์, 2531
เลขเรียก613.7045 ล37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที...เพื่อสัดส่วนงาม ลีลานุช ทิมันสกุล [Text]
ชื่อผู้แต่งลีลานุช ทิมันสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ยูไนเต็ดท์บุคส์ 2531
เลขเรียก613.7 ล237ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาทีคำถามนี้...มีคำตอบ / [อัจฉริยา ไศละสูต บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.
เลขเรียกSF607 .ห36 2549,636.089 ส572ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาทีแนะวิธีดูแลลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ / พนิตย์ จิวะนันทประวัติ
ชื่อผู้แต่งพนิตย์ จิวะนันทประวัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกRC 551 พ211ห 2557,618.2 พ37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี ความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, (252-).
เลขเรียก636.2 ม782ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ล้านคน หนึ่งความวางใจ / นวพร เรืองสกุล
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
เลขเรียกHD30.28 น53 2550,658.4012 น297ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 สุดยอดวิธี สู่วิถี 100 ล้าน / นิติรุจน์ รัตน์กิตติพงษ์
ชื่อผู้แต่งนิติรุจน์ รัตน์กิตติพงษ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558.
เลขเรียก650.1 น588ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ไร่ ได้ 1 แสน / สมพงษ์ บัวแย้ม
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ บัวแย้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทานตะวัน, 2557
เลขเรียกS494.5.S95 ส262,630 ส263ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 garment graphics : a comprehensive collection of wearable designs / Jeffrey Everett.
ชื่อผู้แต่งEverett, Jeffrey.
พิมพลักษณ์Beverly, Mass. : Rockport, c2009.
เลขเรียก646.4072|bE93O
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา