Found: 183,490  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
61
image
Type Book
Title"สู้" ลิขิตฟ้า -- หรือจะเท่าลิขิตเอง [text] / อุทัย เชื้อคำเนีย
Authorอุทัย เชื้อคำเนีย
Imprintกรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2552
Call NumberDS578.32.U87 อ244 2552,650.1 อ819ส
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
62
image
Type Book
Title"ส่งต่อความอร่อย--by Pu" / ฐิติพร ธัญลักษณ์ภาคย์.
Authorฐิติพร ธัญลักษณ์ภาคย์.
Imprint[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2549?].
Call NumberTX724.5.A1 ฐ341 2549,641.5 ฐ341ส 21
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63
image
Type Book
Title"ห้วยสะพาน" สืบสานตำนานป่า (ของ) คนสองรุ่น / พิกุล สิทธิประเสริฐกุล.
Authorพิกุล สิทธิประเสริฐกุล.
Imprintเชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.), 2552.
Call Number634.9
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
64
image
Type Book
Title"อวนลาก" ภาพสะท้อนวิกฤตทะเลไทย : แก้ไขโดยองค์กรชุมชน / สุนันทา นิลเพชร
Authorสุนันทา นิลเพชร
Imprintกรุงเทพฯ : โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้, 2544.
Call NumberSH344.8 ส816,639.2 ส45อ
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
..more
65
image
Type Book
Title"อาหารกับแกล้ม" / ม.ล.อุบล ดีสวัสดิ์
Authorอุบล ดีสวัสดิ์, ม.ล.
Imprintกรุงเทพฯ : แม่บ้าน, [254-?]
Call Number641.5 อ45อ [254-?]
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
68
image
Type Book
Title"เจ้าสัวน้อย" เข้าใจ "หลักบัญชี รู้วิธีทำธุรกิจ" : อยากรวยต้องรู้ให้แจ่มแจ้ง ไม่มีคำว่า "พลาด" เมื่...
Authorรัตนา วงศ์รัศมีเดือน
Imprintฉะเชิงเทรา : เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่, 2551.
Call NumberHF5657.4 ร376 2549,657 ร114จ
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
..more
69
image
Type Book
Title"เพราะรู้ว่าเราอยู่ด้วยกันได้" ทัศนะและการต่อสู้ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย / จุมพล อภิสุข
Authorจุมพล อภิสุข.
Imprintกรุงเทพฯ : โครงการนามชีวิต มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ , 2541
Call NumberRC607.A26 พ914,616.979 จ246พ
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70
image
Type Book
Title"เรื่อง" เพศจากข่าว 3 ปี : ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่น และเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ / กุลภา วจนส...
Authorกุลภา วจนสาระ
Imprintกรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
Call NumberHQ56 ก725 2554,613.907 ก476ร
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
73
image
Type Book
Title"ไคเซน" เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ากับการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง / รวบรวมโดย แผนกธุรการการศึกษาด้านอุตส...
Imprintกรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544.
Call NumberTS155 ห144 2544 ล.1,658.51 ค979
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74
image
Type Book
Title"ไคเซน" เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ากับการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง / วีรพจน์ ลือประสิทธสิ์กุล.
Imprintกรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2536.
Call Number650
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์