Found: 206,017  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สหพัฒน์และบริษัทในเครือ" จากบันทึกความจำ ดร.เทียม โชควัฒนา / เทียม โชควัฒนา ; ศิรินา โชควัฒนา ปวโร...
ชื่อผู้แต่งเทียม โชควัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
เลขเรียกHF5386 ท749ส 2554,658 ท84ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สัญจรเหนือ เพื่อวิถีล้านนา" : เอกสารเผยแพร่งานวิจัย นิทรรศการความรู้เพื่อชีวิต 10 ปี สกว. ; ภายในง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียก630.72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สารเคมี" ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช = Insecticides / สมนึก วงศ์ทอง.
ชื่อผู้แต่งสมนึก วงศ์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539.
เลขเรียกSB951.5 ส43 2539,632.95 ส253ส 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สื่อออนไลน์" / บรรณาธิการ ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Prachatai Bookclub, 2554.
เลขเรียกP95.82.ท9 ส76 2554,621.382 ส75ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สู่นวัตกรรมพืชสวนไทย เพื่ออาหารปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียง" : กำหนดการประชุมและบทคัดย่อ การประชุมวิช...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ (ครั้งที่ 6 : 2549 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก635 ก482ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สู้" ลิขิตฟ้า -- หรือจะเท่าลิขิตเอง [text] / อุทัย เชื้อคำเนีย
ชื่อผู้แต่งอุทัย เชื้อคำเนีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2552
เลขเรียกDS578.32.U87 อ244 2552,650.1 อ819ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ส่งต่อความอร่อย--by Pu" / ฐิติพร ธัญลักษณ์ภาคย์.
ชื่อผู้แต่งฐิติพร ธัญลักษณ์ภาคย์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2549?].
เลขเรียกTX724.5.A1 ฐ341 2549,641.5 ฐ341ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ห้วยสะพาน" สืบสานตำนานป่า (ของ) คนสองรุ่น / พิกุล สิทธิประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งพิกุล สิทธิประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียก634.9 พ314ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อวนลาก" ภาพสะท้อนวิกฤตทะเลไทย : แก้ไขโดยองค์กรชุมชน / สุนันทา นิลเพชร
ชื่อผู้แต่งสุนันทา นิลเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้, 2544.
เลขเรียกSH344.8 ส816,639.2 ส45อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อาหารกับแกล้ม" / ม.ล.อุบล ดีสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งอุบล ดีสวัสดิ์, ม.ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, [254-?]
เลขเรียก641.5 อ45อ [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เกษตรกรรมธรรมชาติ : สำนึกใหม่ในระบบนิเวศน์" : การเยือนประเทศไทยของ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ 25 กรกฎาคม - ...
ชื่อผู้แต่งฟูกูโอกะ, มาซาโนบุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2533
เลขเรียก630.715 ฟ411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เค้าเรียกผมว่าเส้าหลิน" = They call me Saolin / ตากล้อง
ชื่อผู้แต่งตากล้อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิ๊กแบร์บุ๊กส์, 2558.
เลขเรียก636.8 ต293ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เจ้าสัวน้อย" เข้าใจ "หลักบัญชี รู้วิธีทำธุรกิจ" : อยากรวยต้องรู้ให้แจ่มแจ้ง ไม่มีคำว่า "พลาด" เมื่...
ชื่อผู้แต่งรัตนา วงศ์รัศมีเดือน
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่, 2551.
เลขเรียกHF5657.4 ร376 2549,657 ร114จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เพราะรู้ว่าเราอยู่ด้วยกันได้" ทัศนะและการต่อสู้ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย / จุมพล อภิสุข
ชื่อผู้แต่งจุมพล อภิสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการนามชีวิต มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ , 2541
เลขเรียกRC607.A26 พ914,616.979 จ246พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เรื่อง" เพศจากข่าว 3 ปี : ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่น และเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ / กุลภา วจนส...
ชื่อผู้แต่งกุลภา วจนสาระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
เลขเรียกHQ56 ก725 2554,613.907 ก476ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา