Found: 211,399  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ" : สูจิบัตรสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการ ; วันที่ 13-15 ตุลาคม 2551 ณ คอนเวนชั่น เ...
ชื่อผู้แต่งสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการ "วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ" (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, มูลนิธิ, 2551
เลขเรียก613.907 ส116ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ศาสตร์แห่งพระราชา" : แนวคิด ภูมิปัญญานำสู่การปฏิบัติ เพื่อทำ คน ให้เป็น ฅน / ผู้แต่ง วีรยุทธ สุวร...
ชื่อผู้แต่งวีรยุทธ สุวรรณทิพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียกHC445 ว847 2553,630 ว 791 ศ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สมอง" อวัยวะที่ต้องพัฒนาและดูแลตลอดชีวิต / สมบูรณ์วงศ์ ศรีพลายพูลย์.
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์วงศ์ ศรีพลายพูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ฟีลกูด, 2552.
เลขเรียกQP376 ส43 2552,QS4 ส257ส 2552,612.82 ส16ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สมัครงาน" ทางอินเตอร์เน็ต / โสภาภรณ์ สุขภิรมย์, อวยพร โกมลวิจิตรกุล.
ชื่อผู้แต่งโสภาภรณ์ สุขภิรมย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี, 2547.
เลขเรียกHF5383 .ส94 2547,658.311 ส979ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สหพัฒน์และบริษัทในเครือ" จากบันทึกความจำ ดร.เทียม โชควัฒนา / เทียม โชควัฒนา ; ศิรินา โชควัฒนา ปวโร...
ชื่อผู้แต่งเทียม โชควัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
เลขเรียกHF5386 ท749ส 2554,658 ท84ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สัญจรเหนือ เพื่อวิถีล้านนา" : เอกสารเผยแพร่งานวิจัย นิทรรศการความรู้เพื่อชีวิต 10 ปี สกว. ; ภายในง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียก630.72 น594ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สารเคมี" ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช = Insecticides / สมนึก วงศ์ทอง.
ชื่อผู้แต่งสมนึก วงศ์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539.
เลขเรียกSB951.5 ส43 2539,632.95 ส253ส 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สื่อออนไลน์" / บรรณาธิการ ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Prachatai Bookclub, 2554.
เลขเรียกP95.82.ท9 ส76 2554,621.382 ส75ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สู่นวัตกรรมพืชสวนไทย เพื่ออาหารปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียง" : กำหนดการประชุมและบทคัดย่อ การประชุมวิช...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ (ครั้งที่ 6 : 2549 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก635 ก482ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สู้" ลิขิตฟ้า -- หรือจะเท่าลิขิตเอง [text] / อุทัย เชื้อคำเนีย
ชื่อผู้แต่งอุทัย เชื้อคำเนีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2552
เลขเรียกDS578.32.U87 อ244 2552,650.1 อ819ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ส่งต่อความอร่อย--by Pu" / ฐิติพร ธัญลักษณ์ภาคย์.
ชื่อผู้แต่งฐิติพร ธัญลักษณ์ภาคย์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2549?].
เลขเรียกTX724.5.A1 ฐ341 2549,641.5 ฐ341ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ห้วยสะพาน" สืบสานตำนานป่า (ของ) คนสองรุ่น / พิกุล สิทธิประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งพิกุล สิทธิประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียก634.9 พ314ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อวนลาก" ภาพสะท้อนวิกฤตทะเลไทย : แก้ไขโดยองค์กรชุมชน / สุนันทา นิลเพชร
ชื่อผู้แต่งสุนันทา นิลเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้, 2544.
เลขเรียกSH344.8 ส816,639.2 ส45อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อาหารกับแกล้ม" / ม.ล.อุบล ดีสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งอุบล ดีสวัสดิ์ ม.ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, [254-?]
เลขเรียก641.5 อ45อ [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา