Found: 213,011  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปอม" จอมยุ่ง : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปลาปอมปาดัวร์ / พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย...
ชื่อผู้แต่งจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์, สมเด็จเจ้าฟ้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2531
เลขเรียก639.3755 จ49ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิคด๊านซ์ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกาย สุภาพของหญิงไทยวัยผู้ใหญ่" / โดย สม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา, 2528.
เลขเรียก613.71 ผ 331 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผู้ตรวจสอบอาคาร" ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร / รณรงค์ กระจ่างยศ.
ชื่อผู้แต่งรณรงค์ กระจ่างยศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟรเพช, 2552.
เลขเรียกTH439 .ณ333 2552,692 ร14ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พัฒนาคน-พัฒนาชาติ"
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย, 2528
เลขเรียก649 ส12พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พ่อ" ในสังคมไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2526.
เลขเรียก646.78 พ19
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มนุษย์ : ภาวะทางร่างกายและจิตใจ" / วนิดา จิตต์หมั่น.
ชื่อผู้แต่งวนิดา จิตต์หมั่น.
พิมพลักษณ์พระนคร : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2513.
เลขเรียกQP34 .ว34,612 ว169ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มะเร็ง" : ป้องกัน รู้จัก รักษา / โดย ภารดี ทรัพย์สิริ
ชื่อผู้แต่งภารดี ทรัพย์สิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2545.
เลขเรียกQZ365 ภ464 2545,616.994 ภ274ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มะเร็ง" โรคไม่ติดต่อแต่ร้ายแรง / เรียบเรียง, จุไรรัตน์ แพรวพราย.
ชื่อผู้แต่งจุไรรัตน์ แพรวพราย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ กรมพลศึกษา, [2539].
เลขเรียก616.994 จ653ม 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ยุทธศาสตร์เจ้าสัว" ธนินท์ เจียรวนนท์ / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์ text
ชื่อผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์ สำนักพิมพ์, 2555
เลขเรียกHD37.T5 ถ15 2555,650.1 ถ15ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รวย" แบบเหนือชั้น นอกตำรา = Strategy freaks! you can be rich in your own way / โดย ภานุศร เครือปั...
ชื่อผู้แต่งภานุศร เครือปัญญาดี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แฮปปี้บุ๊ค พลัส, 2557.
เลขเรียก650.1 ภ448ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รุ่งรัตน" จิตบำบัดทางการแพทย์ [ชนิดอิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์] / ปราโมทย์ เชาวศิลป์
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เชาวศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2528.
เลขเรียก616.8914 ป172ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา