Found: 206,017  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทำแทนได้" คู่มือการปฏิบัติงานเลขาธิการ / เสาวรัตน์ ม่านสะอาด.
ชื่อผู้แต่งเสาวรัตน์ ม่านสะอาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555.
เลขเรียก651.374 ส961ท 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทุนความคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์" / ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์.
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไว้ลาย, 2553
เลขเรียกHD53 ศ62,658 ศ62ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ธุรกิจ" จากบันทึกความจำ ดร.เทียม โชควัฒนา / เทียม โชควัฒนา ; ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา, บรรณาธิ...
ชื่อผู้แต่งเทียม โชควัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
เลขเรียกHD30.28 ท749ธ 2554,658 ท84ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นำ" ให้ได้ผล : ศิลปชั้นสูงของการเป็นหัวหน้าคน = Why leaders con''t lead / โดย Warren Bennis.
ชื่อผู้แต่งBennis, Warren.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : อัลฟ่ามีเดีย, 2543.
เลขเรียกHD57.7 บ817,658.4 ม879 ล.5
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"น้ำบาดาลกู้สถานการณ์ภัยแล้งภาคตะวันออก" : บทสารคดี/บทสัมภาษณ์ / กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยา...
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2548].
เลขเรียก628.114 ก169น 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปอม" จอมยุ่ง / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปลาปอม...
ชื่อผู้แต่งจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2500-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิจุฬาภรณ์, 2531.
เลขเรียก639.3758
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปอม" จอมยุ่ง / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
ชื่อผู้แต่งจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2500-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, 2531.
เลขเรียกSH167.D5 จ679ป 2531,639.344 จ679ป 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิคด๊านซ์ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกาย สุภาพของหญิงไทยวัยผู้ใหญ่" / โดย สม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา, 2528.
เลขเรียก613.71
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผู้ตรวจสอบอาคาร" ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร / รณรงค์ กระจ่างยศ.
ชื่อผู้แต่งรณรงค์ กระจ่างยศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟรเพช, 2552.
เลขเรียกTH439 .ณ333 2552,692 ร14ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พ่อ" ในสังคมไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2526.
เลขเรียก646.78 พ19
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มนุษย์ : ภาวะทางร่างกายและจิตใจ" / วนิดา จิตต์หมั่น.
ชื่อผู้แต่งวนิดา จิตต์หมั่น.
พิมพลักษณ์พระนคร : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2513.
เลขเรียกQP34 .ว34,612 ว169ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มะเร็ง" : ป้องกัน รู้จัก รักษา / โดย ภารดี ทรัพย์สิริ
ชื่อผู้แต่งภารดี ทรัพย์สิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2545.
เลขเรียกQZ365 ภ464 2545,616.994 ภ274ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มะเร็ง" โรคไม่ติดต่อแต่ร้ายแรง / เรียบเรียง, จุไรรัตน์ แพรวพราย.
ชื่อผู้แต่งจุไรรัตน์ แพรวพราย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ กรมพลศึกษา, [2539].
เลขเรียก616.994 จ653ม 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา