Found: 211,555  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
207,556
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเกษตรผสมผสาน 15 อาชีพ = Fifteen mixed agricultural occupations project / โครงการพัฒนาระบบเก...
ชื่อผู้แต่งโครงการพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน, 2549.
เลขเรียก630 ค49ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
207,557
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเกษตรผสมผสาน 15 อาชีพ = Fifteen mixed agricultural occupations Project.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [ม.ป.ป.].
เลขเรียก630 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
207,558
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเกษตรผสมผสาน 15 อาชีพ= Fifteen Mixed Agricultural Occupations project
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., ม.ป.ป..
เลขเรียก630 ค287ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
207,559
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเกษตรภายใต้การนิเทศ / ประสิทธิ์ คำภูแสน.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ คำภูแสน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดดิ้ง, 2519.
เลขเรียกS539.T35 .ป17,630.7 ป17ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
207,560
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเกษตรศึกษา : โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาเกษตรระดับอุดมศึกษา / วัฒนา สวรรยาธิปัติ, จุฬารัตน์ เ...
ชื่อผู้แต่งวัฒนา สวรรยาธิปัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการการจัดการศึกษาด้านเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2528.
เลขเรียกS535.T5 ว399 ล.5,630 ว399ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
207,561
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเกษตรศึกษา : โครงการย่อยที่ 6 การศึกษาเกษตรนอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย / กิตติ พั...
ชื่อผู้แต่งกิตติ พัชรวิชญ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการการจัดการศึกษาด้านเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2528.
เลขเรียกS535.T5 ก672 ล.6,630.715 ก672ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
207,562
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเกษตรศึกษา : โครงการย่อยที่ 3 การฝึกอบรมกำลังคนระดับกลางในภาคเกษตร : รายงานการวิจัย / สำนักงา...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
เลขเรียก630 ค14ค ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
207,563
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเกษตรศึกษาแนวนโยบายการพัฒนาการเกษตร
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2528
เลขเรียก630.7 ค14ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
207,564
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเกษตรและชุมนุมเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย / วสุธาร ศรีนพรัตน์
ชื่อผู้แต่งวสุธาร ศรีนพรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษตรกรในอนาคตประเทศไทย, 2526
เลขเรียก630.2 ว573ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
207,566
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเครื่องคัดขนาดส้มเขียวหวาน/ จรัล ชื่นมงคล...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งจรัล ชื่นมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2535.
เลขเรียก621.81 จ171ค 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
207,567
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเครื่องหั่นกล้วย (BANANA SLICINGMACHINE) / คันธรส วัสติ และภานุชิต รูปประดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งคันธรส วัสติ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545.
เลขเรียก621.815 ค259ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
207,568
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเครื่องหั่นเนื้อทุเรียน / วิทย์ วงษ์ไทยผดุง, ธารศักดิ์ อภิญญษสุวรรณ และสยาม สุคันธมาลย์.
ชื่อผู้แต่งวิทย์ วงษ์ไทยผดุง.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546.
เลขเรียก621.815 ส579ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
207,569
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเครื่องอัดแน่นขยะหลังการคัดแยก = Garbage compacktor/ สมบูรณ์ เต็งหงษ์เจริญ.
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ เต็งหงษ์เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ , 2545.
เลขเรียก621.97 ส16ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
207,570
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเงินกู้สายสัมพันธ์(โครงการปาท่องโก๋)ในประเทศไทย : สร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี : รายง...
พิมพลักษณ์เจนีวา : ยูเอ็นเอ็ด, 2550.
เลขเรียก616.9792 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา