Found: 213,434  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
207,526
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแก้ไขปัญหาสุขอนามัยและคุณภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหาร / คณะกรรมการพัฒนาการส่งออก
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการพัฒนาการส่งออก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2541.
เลขเรียกRC963.7.T5 ค121ผ 2541,664.07 พ113ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
207,527
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแก้ไขปัญหาสุขอนามัยและคุณภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหาร / คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาสุขอนามัยและค...
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาสุขอนามัยและคุณภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม , 2541
เลขเรียก664.07 ค411ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
207,528
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บท : งานวิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ / กองอนุรักษ์ดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน.
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน. กองอนุรักษ์ดินและน้ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 2530.
เลขเรียกS626 ก534ผ 2530,631.4 พ213ผ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
207,529
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ สี่ ( พ.ศ. 2550 - 2554 ) ...
ชื่อผู้แต่งคณะทำงานวางแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใ- 2554 ) ตุลาคม 2549
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะทำงานวางแผนแม่บทการพัคม 2549 2549
เลขเรียก617.6 ค121
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
207,530
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) / สํานักง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สำนักงาน กปร.), 2557.
เลขเรียก631.452 ผ932 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
207,532
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ / กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย.
ชื่อผู้แต่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2550.
เลขเรียก614.84 ก169ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
207,533
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ = Master plan of national fire safety development / ก...
ชื่อผู้แต่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2550.
เลขเรียกTH9119 ผ932 2550,628.92 ป52ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
207,534
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ/ กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย., [25--].
เลขเรียก628.922 ม19ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
207,535
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนและโครงการ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ธีรยุทธ พึ่งเทียร และสุรพล สุยะพรหม.
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ พึ่งเทียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2544.
เลขเรียกHD69.P75 ธ643 2544,658.401 ธ37ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
207,536
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนและโครงการ/ ธีรยุทธ พึ่งเทียร.
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ พึ่งเทียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2544.
เลขเรียกHD 30.28 ธ641ผ 2544,658.401 ธ37ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
207,537
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนโครงสร้างและปฏิบัติการทางนโยบายวิทยาศาสตร์ : บทสรุปและข้อเสนอแนะของการประชุม ว่าด้วยนโยบายวิทยาศ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ และการจัดระเบียบองค์การวิจัยในประเทศต่าง ๆ ในแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง : (ครั้งที่ 3 : 2509 : แอลเจียร์)
พิมพลักษณ์นครหลวงฯ : ยูเนสโก, 2515.
เลขเรียก600 ก27ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
207,538
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผลกระเพาะอาหาร / ฝ่ายสุขศึกษา - สาธารณสุข.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการสุขศึกษา - สาธารณสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, [2543].
เลขเรียก616.33 ฝ26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา