Found: 213,434  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
207,496
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์องค์การ / วิโรจน์ สารรัตนะ.
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ สารรัตนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, 2542.
เลขเรียกHD37.T5 ว712ผ,658.401 ว712ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
207,498
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุแห่งชาติ พ.ศ.2550-2559 / [คณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุแห่...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค), 2550.
เลขเรียกTA403.6 .ผ83 2550,620.11068 ผ932 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
207,499
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนรบเจ้าถิ่น = Local store marketing / โดย สุกิตติ เอื้อมหเจริญ.
ชื่อผู้แต่งสุกิตติ เอื้อมหเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บาย เนเจอร์ พับลิชชิง, [2550].
เลขเรียก658 ส741ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
207,500
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนรบเจ้าถิ่น = Local store marketing / สุกิตติ เอื้อมหเจริญ ; ภีรพล คชาเจริญ บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสุกิตติ เอื้อมหเจริญ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ บาย เนเจอร์ พับลิชชิ่ง, [2549?]
เลขเรียกHF5415 .ส723 2549,658.83 ส741ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
207,501
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ.2525-2544.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ, 2530.
เลขเรียก612.6 ค1411ผ 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
207,502
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนลับของเชื้อโรค, หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชุดเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2527.
เลขเรียก613 ว36ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
207,503
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนวิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศอุทกวิทยาต่อศักย์การผลิตทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวบางตะบูน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียก639.46 ผ932
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
207,504
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนวิจัยระบบสาธารณสุข / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542.
เลขเรียกRA541.T5 ส181ผ 2542,W84.3 ส181ผ 2542/44-,614.072 ส181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
207,505
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนสกัดจุด คนโฆษณา / แนซี่ แอล. ซอลซ์
ชื่อผู้แต่งซอลซ์, แนซี่ แอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์-วิชาการ, 2526
เลขเรียก659.1 ซ542ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
207,507
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนสร้างเงินล้านของนักธุรกิจ / บพิธ เฟื่องนคร
ชื่อผู้แต่งบพิธ เฟื่องนคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, ม.ป.ป.
เลขเรียก650.1 บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
207,508
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนสู่ความสำเร็จของนักวางกลยุทธ : ศิลปะการวางแผนเพื่อชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ = The mind of the st...
ชื่อผู้แต่งโอมาเอะ, เคนอิชิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
เลขเรียก658.4 อ981ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
207,509
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนสู่ความสำเร็จของนักวางกลยุทธ์ / เคนอิชิ โอมาเอะ ; เเปลโดย พิชิต สุขเจริญพงษ์.
ชื่อผู้แต่งโอมาเอะ, เคนอิชิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537.
เลขเรียกHD30.28 อ981,650 O38ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
207,510
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนสู่ความสำเร็จของนักวางกลยุทธ์ / เคนอิชิ,โคมาเอะ
ชื่อผู้แต่งโคมาเอะ, เคนอิชิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537
เลขเรียก658.401 ค86ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา