Found: 35,394  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
91
image
Type Book
Title100 ประโยค รอบรู้วัฒนธรรมจีน / ซุนอี้, ซุนเสวี่ย, กู่ฟิง เรียบเรียง ;จุไรรัตน์ ชะโรจน์บวร แปล
Authorซุนอี้
Imprintกรุงเทพฯ : ตถาตา, 2555
Call NumberPL1125 ซ421 2555,495.18249591 ซ459ห
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
92
image
Type Book
Title100 ประโยคพูด ภาษาอังกฤษ = 100 sentence pattern of English / สมชาย ชัยธนะตระกูล.
Authorสมชาย ชัยธนะตระกูล.
Imprintกรุงเทพฯ : Page publishing , 2541.
Call Number428.249591 ส162ร
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
94
image
Type Book
Title100 ประโยครอบรู้อยู่รอดในจีน / เยว่เจี้ยนหลิน...[และคนอื่น ๆ] ; สิวิณี เตรียมชาญชูชัย, แปล
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ทฤษฎี, 2556
Call NumberPL1121 ห 2556,495.1 ห15
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
96
image
Type Book
Title100 ประโยครอบรู้เรียนต่อจีน / เฉินจั้วหง, เถียนเยี่ยน ผู้เรียบเรียง ; ฐิติรัตน์ ชะโรจน์บวร, ผู้แป...
Authorเฉิน, จั้วหง
Imprintกรุงเทพฯ : ตถาดา, 2556
Call NumberPL1121.T5 ฉ491 2556,495.1 ฉ65ห
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
97
image
Type Book
Title100 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ จำง่ายใช้ได้จริง / ชลธิชา มูลเนียม
Authorชลธิชา มูลเนียม
Imprintกรุงเทพฯ : Book Caff, 2553.
Call NumberPE1131 ช224ห,428.2495 ช-ห 2553
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
98
image
Type Book
Title100 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษจำง่ายใช้ได้จริง ชลธิชา มูลเนียม [Text]
Authorชลธิชา มูลเนียม
Imprintกรุงเทพฯ Book Caff 2556
Call NumberPE1131 ช224ห 2556,428.3495911 ช17ร
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
100
image
Type Book
Title100 ประโยคสนทนาภาษาเกาหลี จำง่ายใช้่ได้จริง / ภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ.
Authorภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ.
Imprintกรุงเทพฯ : Book Caff, 2552.
Call Number495.7834 ภ368ห 21
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
102
image
Type Book
Title100 ปัญหาภาษาอังกฤษ / เอื้อน เล่งเจริญ
Authorเอื้อน เล่งเจริญ
Imprintกรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2540
Call NumberPE1128 อ83 2540,428
Libraryมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
103
image
Type Book
Title100 ปี พระยาอนุมานราชธน / ประจิต ชนะวงศ์ ; บรรณาธิการ
Imprintนครศรีธรรมราช : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2531
Call Number495.91 ร
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
104
image
Type Book
Title100 ปี พระยาอนุมานราชธน / เปรมจิต ชนะวงศ์, บรรณาธิการ
Imprintนครศรีธรรมราช : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครศรีธรรรมราช, 2531.
Call Number495.91
Libraryจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
105
image
Type Book
Title100 พระยาอนุมานราชธน : ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย / กรมศิลปากร
Authorศิลปากร, กรม.
Imprintกรุงเทพฯ : กรมศิลปากร องค์การค้าคุรุสภา และมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, 2531.
Call Number495.91 ศ37ร 2531
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช