Found: 40,743  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
40,411
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยกรณ์ ภาษาไทย
ชื่อผู้แต่งสมชาย ลำดวน.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาภาษาและวรรณคดี ตะวันตก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2526
เลขเรียก415 ช16ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
40,412
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยกรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุเทพ น้อมสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (มปป.)
เลขเรียก495.65 ส44ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
40,413
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยกรณ์อังกฤษชุดเสริมใยเหล็ก = English grammar series 3 / เชาวน์ เชวงเดช
ชื่อผู้แต่งเชาวน์ เชวงเดช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2539
เลขเรียก425 ช728ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
40,414
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยกรณ์เบื้องต้น ฝึกฝนให้เก่งอังกฤษ = English Grammar / Narni
ชื่อผู้แต่งนาร์นิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพทาย, 2552
เลขเรียก425 น275ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40,415
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยกรณ์เยอรมัน / วรรณา แสงอร่ามเรือง
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545-46.
เลขเรียก435 ว193ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
40,416
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยกรณ์แนวปริวรรตเบื้องต้น = Introduction to English Transformation Grammar LI 352 (S) / พัฒน์ น้อ...
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ น้อยแสงศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งจันทร์การพิมพ์, 2530
เลขเรียก425 พ525ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
40,417
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยกรณ์ไทย / นววรรณ พันธุเมธา.
ชื่อผู้แต่งนววรรณ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2549.
เลขเรียก495.915 น341ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
40,418
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยกรณ์ไทย / สมชาย ลำดวน.
ชื่อผู้แต่งสมชาย ลำดวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2526.
เลขเรียก415.9591 ส163ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
40,419
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณืปริวรรต = Transformational grammar / กมลวัฒน์ ภูวิชิต.
ชื่อผู้แต่งกมลวัฒน์ ภูวิชิต.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2561.
เลขเรียก425 ก167ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
40,421
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ / พัฒน์ น้อยแสงศรี.
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ น้อยแสงศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525.
เลขเรียกPE1361 พ62,425 พ213ว 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
40,422
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ ระดับ 2 : สำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น / แต่งโดย คณะผู้สอนหมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับ...
ชื่อผู้แต่งคณะผู้สอนหมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2552
เลขเรียกPL539.5.T5 ว976 2552,495.68 ค125ว 2555 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
40,423
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ ระดับ 3 : สำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น / แต่งโดย คณะผู้สอนหมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับ...
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550.
เลขเรียกPL539.5.ท9 ว976,495.65 ว976(3) 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
40,424
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ ระดับ 3 สำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น / สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเอบีเค.
ชื่อผู้แต่งสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย (abk).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2549.
เลขเรียกPL537.5 ส36 2549,495.65 ส36ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
40,425
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ ระดับ 4 สำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น / สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเอบีเค.
ชื่อผู้แต่งสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย (abk).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550.
เลขเรียกPL537.5 ส361 2550,495.652 ส53ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา