Found: 40,425  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
38,971
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชาฝรั่งเศสศึกษา / อนุวัต ชัยเกียรติธรรม.
ชื่อผู้แต่งอนุวัต ชัยเกียรติธรรม.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2548.
เลขเรียก440.7 อ154อ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
38,972
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1023602 / ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์
ชื่อผู้แต่งศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะครุศาสตร์, 2554
เลขเรียก420 ศ298อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
38,973
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร / ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์
ชื่อผู้แต่งปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2560
เลขเรียก495.1 ป274อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
38,974
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 / วิไลวรรณ ฉำพิรุณ.
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ ฉำพิรุณ.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎเทพสตรี, 2542.
เลขเรียก440 ว377ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
38,976
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / สมชาย หอมยก.
ชื่อผู้แต่งสมชาย หอมยก.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2550.
เลขเรียกPL4177 ส42,495.911 ส162อ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
38,977
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร = Thai for communication / กฤตกาล ฑปภูผา.
ชื่อผู้แต่งกฤตกาล ฑปภูผา.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2549.
เลขเรียก495.918 ก194อ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
38,978
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชารูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1= Forms and Usage in Modern English I / ณรง...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ฤทธิ์ โสภา
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะมนุายศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2546.
เลขเรียก420.7 ณ172อ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
38,979
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัมมนาภาษาไทย / กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งกอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2548
เลขเรียก495.918 ก134อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
38,980
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชาหนังสือเรียนภาษาไทย / กฤษฎา ศรีธรรมา.
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา ศรีธรรมา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2544.
เลขเรียก495.91 ก198อ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
38,981
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 002102 ภาษาฝรั่งเศส 2 = French 2 / อังศุมารินทร์ ต่อมดวงแก้ว
ชื่อผู้แต่งอังศุมารินทร์ ต่อมดวงแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียก448 อ112อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
38,982
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น / วิไลลักษณ์ เล็กศิริรัตน์, บรรณา...
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันราชภัฏสงขลา, [2547?].
เลขเรียก495.918 อ 853 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
38,983
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 1543201 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย.
ชื่อผู้แต่งประทวน บุญปก.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2544.
เลขเรียก495.912 ป17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
38,984
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 1543201 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย.
ชื่อผู้แต่งประทวน บุญปก.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2538.
เลขเรียก495.912 ป17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
38,985
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา English 101 Basic English For Beginner / สายสนม ยืนยง
ชื่อผู้แต่งสายสนม ยืนยง
พิมพลักษณ์ลำปาง : ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูลำปาง, 2527
เลขเรียก428 ส26อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา