Found: 40,425  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
38,956
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1552201 การแปล = Transltion 1 / สุภาพร พรพิบูลย์.
ชื่อผู้แต่งสุภาพร พรพิบูลย์.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2538.
เลขเรียก418.02 ส838อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
38,957
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา TH1303 การพัฒนาทักษะการเขียน/ สันติ ทิพนา.
ชื่อผู้แต่งสันติ ทิพนา.
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2559
เลขเรียก495.918 ส255ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
38,958
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา กท 581 : สัมมนาปัญหาและวิจัยการสอนภาษาไทย / ของ พิศศรี กมลเวชช.
ชื่อผู้แต่งพิศศรี กมลเวชช.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542?].
เลขเรียก495.9017 พ755อ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38,959
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา การเขียน รหัส 1541204+ / ภิชญาพร อยู่่คล้ำ.
ชื่อผู้แต่งภิชญาพร อยู่่คล้ำ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียก495.918 ภ519ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
38,960
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1 / พัศศ์ ผณิณศวรสกุล.
ชื่อผู้แต่งพัศศ์ ผณิณศวรสกุล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียก495.1 พ118อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
38,961
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาษาศาตร์สำหรับครู / ปุณย์จรีย์ สรสีสม
ชื่อผู้แต่งปุณย์จรีย์ สรสีสม
พิมพลักษณ์ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2560
เลขเรียก495.911 ป661อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
38,962
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาษาเพื่อการสื่อสาร / ทิพวรรณ นาคะสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ นาคะสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2540
เลขเรียก401.4 ท367อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
38,963
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / ประทีป แขรัมย์. [text]
ชื่อผู้แต่งประทีป แขรัมย์
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2550.
เลขเรียก495.9182 ป17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
38,964
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ลักษณะองค์ประกอบของการเขียนข้อความ / เอื้อมพร ทัศนะประสิทธิผล.
ชื่อผู้แต่งสาธิต แสงมหาชัย.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550.
เลขเรียก421 ส243อ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
38,965
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1 / อารีรัตน์ คูณดี
ชื่อผู้แต่งอารีรัตน์ คูณดี
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2547
เลขเรียก425 อ663อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
38,966
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา สัทศาสตร์เพื่อการใช้ / ดิษยา ศุภราชโยธิน
ชื่อผู้แต่งดิษยา ศุภราชโยธิน
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี, 2549
เลขเรียก414 ด754อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
38,967
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา สัทศาสตร์เพื่อการใช้ = Practical English phonetics / ปรีชา สุขเกษม
ชื่อผู้แต่งปรีชา สุขเกษม.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2542
เลขเรียก414 ป17อ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
38,968
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนตามรูปแบบ / อาสนะ เชิดชู. [text]
ชื่อผู้แต่งอาสนะ เชิดชู
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ; 2552.
เลขเรียก411 อ28ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
38,969
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการแปล 1 / นาตยา หิรัญสถิตย์พร.
ชื่อผู้แต่งนาตยา หิรัญสถิตย์พร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียก418.02 น463อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
38,970
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการแปลภาษาญี่ปุ่น 1 / ณัฏฐิรา ทับทิม.
ชื่อผู้แต่งณัฏฐิรา ทับทิม.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2554.
เลขเรียก495.682495911 ณ113อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา