Found: 40,739  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
38,926
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหาร หน่วยที่ 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาค...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552
เลขเรียก428 ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38,927
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหาร หน่วยที่ 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาค...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553
เลขเรียก428 ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
38,928
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ = English for Business / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539
เลขเรียก428.2 ม226อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
38,929
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ = English for business / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.
เลขเรียกP 90 ย126อ 2547,428.2 ส241อ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
38,930
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ = English for Business / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.
เลขเรียกPE1115 ส7อ 2543,428.202465 ม246อ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38,931
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ หน่วยที่ 1-8 มหวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [Text]
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2530
เลขเรียก428.2 ส41อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
38,932
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ หน่วยที่9-15 มหวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [Text]
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532
เลขเรียก428.2 ส41อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
38,933
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรสาธารณสุข / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2540
เลขเรียกPE1127.M4 ม56 2540,428 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
38,934
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกPE1127.M4 ส747อ 2551,428 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38,935
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2541
เลขเรียกPE1127.E44 ม56 2541,428 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
38,936
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ = English for Computer Users / มหาวิทยาลัยสุ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก428 ม246อ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
38,937
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม (11305) หน่วยที่ 11-15 = English for hotel person...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535
เลขเรียก428 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
38,938
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน = English for office staff : หน่วยที่ 1-7 /...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
เลขเรียก428 ส241อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
38,939
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน หน่วยที่ 1- 7 = English for Office Staff / ส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554
เลขเรียกPE1115 ภษ487 ล.1-2 2554,428 ม565อ 10/2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยมหิดล
38,940
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน หน่วยที่ 8-15 = English for Office Staff / ส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554
เลขเรียก428 ม565อ 9/2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา