Found: 40,425  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
38,911
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย ภาคแรกปีการศึกษา 2514 / ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประชาชน, 2514
เลขเรียก495.9108 ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
38,912
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาวิชาภาษาไทย ประจำภาคแรก คณะศิลปศาสตร์ปีที่ 1 / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาส...
ชื่อผู้แต่งธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย. คณะศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : มหาวิทยาลัย, 2508.
เลขเรียก495.918 ธ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38,913
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาวิชาภาษาไทย ประจำภาคแรก คณะศิลปศาสตร์ปีที่ 1 / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาส...
พิมพลักษณ์พระนคร : มหาวิทยาลัย, 2509.
เลขเรียก495.918 อ884 2509 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38,914
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน 01-320-003 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1 = Technical English 1 / คงศักดิ์ สังฆมานนท์
ชื่อผู้แต่งคงศักดิ์ สังฆมานนท์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2549
เลขเรียก425 ค114อ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
38,915
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน 0115122 หลักการอ่าน (Reading principles) / จุรีภรณ์ มะเลโลหิต.
ชื่อผู้แต่งจุรีภรณ์ มะเลโลหิต.
พิมพลักษณ์สงขลา : สาขาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558.
เลขเรียก428 จ473อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
38,916
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน 0115122 หลักการอ่าน / จุรีภรณ์ มะเลโลหิต.
ชื่อผู้แต่งจุรีภรณ์ มะเลโลหิต.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา , 2558.
เลขเรียก495.9184 จ473 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
38,917
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน 0115122 หลักการอ่าน = Reading Principles / จุรีภรณ์ มะเลโลหิต.
ชื่อผู้แต่งจุรีภรณ์ มะเลโลหิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558.
เลขเรียก428 จ796อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
38,918
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน 015101 บาลีขั้นต้น 1 = Beginning pali 1 / ระวี จันทร์ส่อง
ชื่อผู้แต่งระวี จันทร์ส่อง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียก491.375 ร117อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
38,919
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน 2611204 การอ่านทั่วไป
ชื่อผู้แต่งยุบล ธนสีลังกูร.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาภาษาไทย คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ม.ป.ป.
เลขเรียก418.2 ย45อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
38,920
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน English for hotel (1552611) / Nawamin Prachanant
ชื่อผู้แต่งNawamin prachanant
พิมพลักษณ์Buriram : Buriram Rajabhat University, 2006
เลขเรียก428.647 N328E 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
38,921
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน English for tourism 1 / สายสวาท เกตุชาติ.
ชื่อผู้แต่งสายสวาท เกตุชาติ.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2536.
เลขเรียก428 ส268อ 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
38,922
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน กท 531 : ภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา / ขจรศรี ชาติกานนท์.
ชื่อผู้แต่งขจรศรี ชาติกานนท์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540.
เลขเรียก495.910712 ข135อ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38,923
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน กระบวนวิชา (014211) ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย / สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม
ชื่อผู้แต่งสาโรจน์ บัวพันธุ์งาม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียก495.91 ส287อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
38,924
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน การอ่านทั่วไป 2611204 / วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : รัตนสุวรรณ 3, 2533.
เลขเรียก418 ว346อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
38,925
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน การอ่านเพื่อชีวิต ( 154 - 0203 ) / สนิท บูญฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งสนิท บุญฤทธิ์
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูสงขลา, 253?
เลขเรียก418.4 ส15อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา