Found: 40,484  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
38,836
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม หน่วยที่ 1-7 = มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [text...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.
เลขเรียกPE1116.H6 ม241 2557,428 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
38,837
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม หน่วยที่ 8-15 = English for hotel personnel / สาขาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียก428 ส747อ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
38,838
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน = English for office staff / สาขาวิชาศิลปศา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกPE1115 อ885 2544,428 ส 711 อ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
38,839
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน = English for office staff / สาขาวิชาศิลปศา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541
เลขเรียก428 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
38,840
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน = English for office staff / สาขาวิชาศิลปศา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537
เลขเรียก428 ม226อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
38,841
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน = English for office staff / สาขาวิชาศิลปศา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2536-2537.
เลขเรียกPE1115 ส747อ,428 ม246อ5 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38,842
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน [text] / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552
เลขเรียก428 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
38,843
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน หน่วยที่ 1-7 = English Ofiice Staff / สาขาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2556
เลขเรียกPE1115 ม563 2556,428 ส747อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
38,844
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน หน่วยที่ 1-7 = มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.
เลขเรียกPE1115 อ884 2562,428 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
38,845
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน หน่วยที่ 8-15 = มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.
เลขเรียก428 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
38,846
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11302 หน่วยที่ 1-8, 9-15 = English for tourism / ส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียก428 ส72อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
38,847
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว = English for tourism / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
เลขเรียก428 ม19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
38,848
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว = English for tourism / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาวิชา, 2537-
เลขเรียกPE1116.T6 ส747อ,428 ม246อ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38,849
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว = English for tourism / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก428 ส711อ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
38,850
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว = English for tourism / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.
เลขเรียกPE1116.T6 ส747อ 2544,428 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา