Found: 280,324  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
121
image
Type Book
Title"ผู้หญิง" ในวาทกรรมการเมืองเรื่องเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ / กฤตยา อาชวนิจกุล บรรณาธิการ.
Imprintเชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
Call NumberHQ1750.55 .ผ745 2547,305.4 ผ 762 2547
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
..more
122
image
Type Book
Title"ผู้หญิง" ในวาทกรรมสิทธิทางเพศ / กฤตยา อาชวนิจกุล, วรรณา ทองสิมา, บรรณาธิการ.
Imprintเชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
Call NumberHQ1180 ผ785,305.4 ผ 762 2547
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
123
image
Type Book
Title"ผู้หญิง...สร้างบ้าน" : "เรื่องเล่า...มุ่งสร้างทางสลัมจากประสบการณ์การพัฒนาสิทธิในที่อยู่อาศัยของผู้...
Authorเอกชัย ปิ่นแก้ว
Imprintกรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการด้านสิทธิที่อยู่อาศัย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548
Call Number305.42 อ512ผ
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
124
image
Type Book
Title"ฝ้าย" / โดย วนิดา จันทรังษี ... [และคนอื่น ๆ]
Imprintกรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจการตลาด กรมการค้าภายใน, [2526]
Call Number338.17351
Libraryจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
125
image
Type Book
Title"พริกไทย" / โดย จันทร์ฉาย วรสถิตย์ ... [และคนอื่น ๆ]
Imprintกรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจการตลาด กรมการค้าภายใน, 2526.
Call Number338.173384
Libraryจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
126
image
Type Book
Title"พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความจริง?" / สุริชัย หวันแก้ว.
Authorสุริชัย หวันแก้ว.
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
Call NumberHN700.55.A8 ส755 2548,303.484 ส 869 พ 2548
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
127
image
Type Book
Title"พอเพียง โลกเย็น" / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; [บัณฑิต เอื้ออาภรณ์, บรรณาธิการ].
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2553.
Call Number330.9593 พ488 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
128
image
Type Book
Title"พอเพียง โลกเย็น" : การประชุมวิชาการระดับชาติขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1, 22 มีนาคม ...
Authorการประชุมวิชาการระดับชาติขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 1 : 2553 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Imprintกรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Call Number330.9593
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
129
image
Type Book
Title"พ่อ" ในสังคมไทย / โดย เฉลียว บุรีภักดี ... [และคนอื่น ๆ]
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2526.
Call Number305.3
Libraryจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
130
image
Type Book
Title"ภูมิปัญญาไม้ไผ่" ในวัฒนธรรมของคนชายขอบ = The marginalization of "Bamboo Wisdom" in Contemporary Th...
Authorสุริยา สมุทคุปติ์
Imprintนครราชสีมา : ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544.
Call NumberSB317.B2 ส866,333.72 ส247ภ
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
131
image
Type Book
Title"ภูมิรู้สู้วิกฤต" : เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3 / [นุชจรี ใจเก่ง, บรรณาธิการ]
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ, 2555.
Call NumberAM79.ท9 ภ74 2555,390.09593 ภ675
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
132
image
Type Book
Title"มองเมืองไทย"ผ่าน"สวนดุสิตโพล" / สุขุม เฉลยทรัพย์.
Authorสุขุม เฉลยทรัพย์.
Imprintกรุงเทพฯ : ส. พิจิตรการพิมพ์, 2553.
Call Number303.38
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
133
image
Type Book
Title"มิติใหม่ของการประเมินผล : การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง" : รายงานการเสวนาทางวิชาการ วันพ...
Authorการเสวนาทางวิชาการ"มิติใหม่ของการประเมินผล : การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง" (2543 : กรุงเทพฯ)
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543.
Call Number371.26 ก528ม 21
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
134
image
Type Book
Title"มือที่สาม" ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
Authorอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
Imprintกรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2549.
Call NumberJA76 .อ44 2549,320.9593 อ17ม
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
..more