Found: 280,324  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
77
image
Type Book
Title"ชาน้อง" เพลงกล่อมเด็กภาคใต้ / ลัดดา รักอิสระ.
Authorลัดดา รักอิสระ.
Imprintกรุงเทพฯ : ธารบัวแก้ว, (25 __ ).
Call Number398.8
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
81
image
Type Book
Title"ช่วยกันคิด...การสร้างประชาธิปไตย เป็นหน้าที่ของใคร?" / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
Authorสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
Imprintกรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2527.
Call Number321.87
Libraryมหาวิทยาลัยแม่โจ้
82
image
Type Book
Title"ซิมโปเซียมงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย" / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช....
Authorซิมโปเซียมงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย (2546 : กรุงเทพฯ)
Imprint[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2546]
Call NumberHM1033 ซ322,300.72 ซ36ซ
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83
image
Type Book
Title"ซิมโปเซียมงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย" : การจัดประชุมทางวิชาการ ; 20 - 21 สิงหาคม 25...
Authorการประชุมทางวิชาการ "ซิมโปเซียมงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย" : (2546 : กรุงเทพฯ)
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546?
Call Number300.72 ก475ซ 2546
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
84
image
Type Book
Title"ฐานข้อมูลสิทธิบัตรนานาชาติ : กุญแจสำคัญในการพัฒนาการวิจัยและประเทศในยุคดิจิตอล" : เอกสารประกอบการส...
Imprint[กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547.
Call Number346.048 ฐ199 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
85
image
Type Book
Title"ดอนยูง" ชุมชนล้อมรัก พิทักษ์เด็ก / สุวรรณา บัวพันธ์, กชกร ชิณะวงศ์ บรรณาธิการ
Authorสุวรรณา บัวพันธ์
Imprintเชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548.
Call NumberHQ773 ส873ด 2548,305.23 ส75ด
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
86
image
Type Book
Title"ตากใบ" ในอากาศ : ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้ / มัทนี จือนารา .... [และคนอื่น ๆ].
Imprintนครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
Call NumberDS588.ต8 ต62,320.9593 ต21
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
87
image
Type Book
Title"ต้นกล้า" ยวชนสร้างสรรค์การเรียนรู้ / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม, รัตนา ชูแสง ; ผู้ร...
Authorนิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม.
Imprintเชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548.
Call NumberLB1060 น64,370.15 ต15
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
88
image
Type Book
Title"ต้นกล้า" ยุวชนสร้างสรรค์การเรียนรู้ / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ นิวัตร โฮ๊เต๊กิ๊ม, รัตนา ชูแสง ; ผู้ร่...
Imprintเชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2548 .
Call Number370.1523
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
89
image
Type Book
Title"ถั่วลิสง" / โดย อุชลี บริเวธานันท์ ... [และคนอื่น ๆ]
Imprintกรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจการตลาด กรมการค้าภายใน, 2526.
Call Number338.173368
Libraryจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
90
image
Type Book
Title"ทนายความกับบทบาทในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน" : การอบรมเชิงปฏิบัติการ ; วันที่ 29-31 ตุลาคม 2542 ณ วีเ...
Authorการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทนายความกับบทบาทในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน" (2542 : กรุงเทพฯ)
Imprintกรุงเทพฯ : สภา, 2542
Call Number323.3 ก27ท
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่