Found: 280,324  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
61
image
Type Book
Title"คนพลัดถิ่นกับการกลายเป็นสินค้า" : ประสบการณ์ชีวิตของชุมชนไทใหญ่กับการค้าแรงงานในมิติทางสังคมวัฒนธร...
Authorอรัญญา ศิริผล
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
Call Number331.6209593
Libraryจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
62
image
Type Book
Title"คนเมืองบัว" ไม่กลัวขยะ / สุวรรณา บัวพันธ์
Authorสุวรรณา บัวพันธ์
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551.
Call Number363.728
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
63
image
Type Book
Title"คนเมืองบัว"ไม่กลัวขยะ / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์, สุวรรณา บัวพันธ์ ... [และคณะ].
Imprintเชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2551.
Call Number363.728 ค138
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
64
image
Type Book
Title"ครูเพื่อศิษย์" เติมหัวใจให้การศึกษา / วิจารณ์ พานิช
Authorวิจารณ์ พานิช
Imprintนครปฐม : ศูนย์จิตรปัญญศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2014
Call Number371.2
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
68
image
Type Book
Title"คุก" แดนลงทัณฑ์คนทำผิด / เปี๊ยก จักรวรรดิ์
Authorเปี๊ยก จักรวรรดิ์
Imprintกรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2549
Call Number364 ป762ค 2549
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
69
image
Type Book
Title"คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง?" : สรุปการประชุมวิชาการประจำปี 2552 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิ...
Authorที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2552 : กรุงเทพฯ)
Imprint[กรุงเทพฯ] : ที่ประชุม, 2551.
Call Number378.593 ท533ค 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
70
image
Type Book
Title"คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล" : การประชุมวิชาการระดับชาติ 2554, 8-9 กันยายน 2554 ห้องรอยัล จูบิลี่ บอ...
Authorสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ (2554 : กรุงเทพฯ)
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2554].
Call Number378.593 ส691ค 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
71
image
Type Book
Title"คู่่มือและเอกสารประกอบหลักสูตรการจัดการสินค้าแฟชั่น" / สถาบันแฟชั่นแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโ...
Authorมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. สถาบันแฟชั่นแห่งประเทศไทย.
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2552.
Call Number378.199 ม2416ค 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
72
image
Type Book
Title"ค่าใช้จ่ายกับการบริโภคความรู้" : รายงานการวิจัย / สุกานดา ตปนียางกูร ... [และคนอื่น ๆ].
Imprintเชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
Call Number379.11 ค329 21
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
74
image
Type Book
Title"จาก กดส. สู่สภาร่างฯ" / จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2549.
Call Number328.593
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ