Found: 248,711  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
63
image
Type Book
Title"คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง?" : สรุปการประชุมวิชาการประจำปี 2552 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิ...
Authorที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2552 : กรุงเทพฯ)
Imprint[กรุงเทพฯ] : ที่ประชุม, 2551.
Call Number378.593 ท533ค 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64
image
Type Book
Title"คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล" : การประชุมวิชาการระดับชาติ 2554, 8-9 กันยายน 2554 ห้องรอยัล จูบิลี่ บอ...
Authorสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ (2554 : กรุงเทพฯ)
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2554].
Call Number378.593 ส691ค 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
65
image
Type Book
Title"คู่่มือและเอกสารประกอบหลักสูตรการจัดการสินค้าแฟชั่น" / สถาบันแฟชั่นแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโ...
Authorมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. สถาบันแฟชั่นแห่งประเทศไทย.
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2552.
Call Number378.199 ม2416ค 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
66
image
Type Book
Title"ค่าใช้จ่ายกับการบริโภคความรู้" : รายงานการวิจัย / สุกานดา ตปนียางกูร ... [และคนอื่น ๆ].
Imprintเชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
Call Number379.11 ค329 21
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68
image
Type Book
Title"จาก กดส. สู่สภาร่างฯ" / จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2549.
Call Number328.593
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
71
image
Type Book
Title"ชาน้อง" เพลงกล่อมเด็กภาคใต้ / ลัดดา รักอิสระ.
Authorลัดดา รักอิสระ.
Imprintกรุงเทพฯ : ธารบัวแก้ว, (25 __ ).
Call Number398.8
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
74
image
Type Book
Title"ช่วยกันคิด...การสร้างประชาธิปไตย เป็นหน้าที่ของใคร?" / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
Authorสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
Imprintกรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2527.
Call Number321.87
Libraryมหาวิทยาลัยแม่โจ้
75
image
Type Book
Title"ซิมโปเซียมงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย" / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช....
Authorซิมโปเซียมงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย (2546 : กรุงเทพฯ)
Imprint[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2546]
Call NumberHM1033 ซ322,300.72 ซ36ซ
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น