Found: 250,820  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
63
image
Type Book
Title"คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง?" : สรุปการประชุมวิชาการประจำปี 2552 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิ...
Authorที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2552 : กรุงเทพฯ)
Imprint[กรุงเทพฯ] : ที่ประชุม, 2551.
Call Number378.593 ท533ค 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64
image
Type Book
Title"คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล" : การประชุมวิชาการระดับชาติ 2554, 8-9 กันยายน 2554 ห้องรอยัล จูบิลี่ บอ...
Authorสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ (2554 : กรุงเทพฯ)
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2554].
Call Number378.593 ส691ค 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
65
image
Type Book
Title"คู่มือ - ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. 3-4" สมควร บำรุงทรัพย์ [Text]
Authorสมควร บำรุงทรัพย์
Imprintปทุมธานี สกายบุ๊กส์ 2554
Call Number351.593
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
66
image
Type Book
Title"คู่่มือและเอกสารประกอบหลักสูตรการจัดการสินค้าแฟชั่น" / สถาบันแฟชั่นแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโ...
Authorมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. สถาบันแฟชั่นแห่งประเทศไทย.
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2552.
Call Number378.199 ม2416ค 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67
image
Type Book
Title"ค่าใช้จ่ายกับการบริโภคความรู้" : รายงานการวิจัย / สุกานดา ตปนียางกูร ... [และคนอื่น ๆ].
Imprintเชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
Call Number379.11 ค329 21
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
69
image
Type Book
Title"จาก กดส. สู่สภาร่างฯ" / จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2549.
Call Number328.593
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
72
image
Type Book
Title"ชาน้อง" เพลงกล่อมเด็กภาคใต้ / ลัดดา รักอิสระ.
Authorลัดดา รักอิสระ.
Imprintกรุงเทพฯ : ธารบัวแก้ว, (25 __ ).
Call Number398.8
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
75
image
Type Book
Title"ช่วยกันคิด...การสร้างประชาธิปไตย เป็นหน้าที่ของใคร?" / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
Authorสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
Imprintกรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2527.
Call Number321.87
Libraryมหาวิทยาลัยแม่โจ้