Found: 280,324  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
46
image
Type Book
Title"การปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน" : รายงาน...
Imprint[กรุงเทพฯ] : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
Call Number378.101 ก491 21
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
47
image
Type Book
Title"การพัฒนาการจัดการธุรกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" : รายงานการวิจัย / โดย ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน...
Authorฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน.
Imprint[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554.
Call NumberHC445.Z9C58 ฉ259 2554,338.642 ฉ259ก 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
48
image
Type Book
Title"การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์ในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาอำเภอลำลู...
Authorไพรัช บวรสมพงษ์.
Imprint[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555.
Call Number361.25 พ987ก 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
49
image
Type Book
Title"การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการเรียนรวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ" : โครงกา...
Imprint[กรุงเทพฯ] : โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.
Call NumberLB3965 ก514 2551,371.2 ก514 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
50
image
Type Book
Title"การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ชายฝั่งทะเล ตำบลม่วงกลาง...
Imprint[กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.
Call Number338.4791 ก522 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
52
image
Type Book
Title"การสำรวจและศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและนิเวศวิทยาในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารจ...
Imprint[กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
Call Number388.4791 ก454 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
53
image
Type Book
Title"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ / จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ...
Authorการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์แห่งชาติ. (ครั้งที่ 11 : 2553 : ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
Imprintกรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
Call NumberJA35.5 ร361 2553,352.14 ค 218 ร 2553
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
54
image
Type Book
Title"การเมืองสยามประเทศ (ไทย) - หลังสมัคร 2 และ/หรือ "ตุลาการภิวัตน์ - ได้ผลจริงหรือ" = Siam-Thailand :...
Imprintกรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2551.
Call Number320.9593 ก498(5) 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
56
image
Type Book
Title"ขยะคือทอง" : คู่มือคัดแยกขยะประจำบ้าน / เขียนโดย สมไทย วงษ์เจริญ.
Authorสมไทย วงษ์เจริญ.
Imprintกรุงเทพฯ : วงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป, 2552.
Call Number363.728 ส251ข 2552 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
57
image
Type Book
Title"ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
Authorธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
Imprintกรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561.
Call NumberDS 584 ธ217ข 2561,320.9593 ธ217ข 2561
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
58
image
Type Book
Title"คณะการเมือง" หลังการปฏิวัติสยาม: พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
Authorภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
Call NumberDS 575 ภ417 2560,320.9593 ภ417ค
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
59
image
Type Book
Title"คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น".
Imprintกรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, ม.ป.ป.
Call Number342.593
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
60
image
Type Book
Title"คติชนสร้างสรรค์" : บทสังเคราะห์และทฤษฎี / ศิราพร ณ ถลาง text
Authorศิราพร ณ ถลาง
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559
Call NumberGR312 .ศ64 2559,398.2 ศ444ค
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more