Found: 280,583  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
280,546
image
Type Book
Title๑๐๐ ปี สถานีกรุงเทพ / การรถไฟแห่งประเทศไทย.
Authorการรถไฟแห่งประเทศไทย.
Imprintกรุงเทพ : , : การรถไฟแห่งประเทศไทย , 2560.
Call Number385.09593 ก277 2560
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
280,547
image
Type Book
Title๑๐๐ ปี สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย.
Authorสภากาชาดไทย.
Imprintกรุงเทพฯ: สภากาชาดไทย, 2536.
Call Number361.77
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
280,548
image
Type Book
Title๑๐๐ วาทกรรมการบริหารการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) / พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต...
Authorพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2559
Call Number371.2 พ373ห 2559
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
280,550
image
Type Book
Title๑๒ ค่านิยม...สังคมพัฒนา / ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์ (สโรชา).
Authorประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์.
Imprintกรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, [2559?].
Call Number303.372 ป329ส
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
280,551
image
Type Book
Title๑๒ ค่านิยม...สังคมพัฒนา / ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์
Authorประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์
Imprintกรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, [ม.ป.ป]
Call Number303.44 ป1711ส
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
280,552
image
Type Book
Title๑๓ บทความ กระตุกต่อมคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ / ณรงค์ชัย อัครเศรณี
Authorณรงค์ชัย อัครเศรณี
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)-สบร., 2552
Call Number330 ณ217ส 2552
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
280,553
image
Type Book
Title๒,๐๐๐ สำนวนไทย พร้อมตัวอย่างการใช้ เอกรัตน์ อุดมพร.
Authorเอกรัตน์ อุดมพร.
Imprintกรุงเทพฯ: ก๊อบบี้ แอนด์พริ้นท์, 2546.
Call Number398.9
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
280,554
image
Type Book
Title๒๕๕๙ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย / วรรณี รัตนวราหะ ... [และคณะ].
Imprintกรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2559.
Call Number334 ส473
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
280,555
image
Type Book
Title๓๔ ๓๑ ๔๗ รหัสสร้างครอบครัวเข้มแข็ง / ศูนย์จัดการความรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง
Authorศูนย์จัดการความรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง
Imprintกรุงเทพฯ : รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป, 2550
Call NumberHQ674.55 ส647 2550,306.85 ศ245ส
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
280,556
image
Type Book
Title๔ ทศวรรษรัฐประศาสนศาสตร์ : รวมบทความทางวิชาการ 2598 - 2538 / วรเดช จันทรศร, ณัฐฐา วินิจนัยภาค, บรร...
Imprintกรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2539.
Call NumberJF1358.T5 ท239 2539,350 ส348
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
280,557
image
Type Book
Title๔ ปี กกต.จว.ชัยภูมิ./ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
Authorสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Imprintชัยภูมิ : อักษรกิจการพิมพ์ , 2549.
Call Number324.2 ส215ส 2549
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
280,558
image
Type Book
Title๕,๐๐๐ สำนวนไทย นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน / เอกรัตน์ อุดมพร text
Authorเอกรัตน์ อุดมพร
Imprintกรุงเทพฯ : พ.ศ.พัฒนา, 2556
Call Number398.995911 อ881ห
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
280,559
image
Type Book
Title๖ ปี ฝ่าวิกฤต เพื่อประชาชน / กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
Authorกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
Imprintกรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2542.
Call Number354.909593
Libraryมหาวิทยาลัยแม่โจ้
280,560
image
Type Book
Title๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต้นแบบ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน / ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์
Authorฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์
Imprintกรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์ , 2560
Call Number307.72 ฝ211ห
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง