Found: 299,728  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
275,326
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบความถนัดวิชาชีพครู PAT5 / เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล, เกศจิรา บุญตระกูล text
ชื่อผู้แต่งเอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอดะบีทีเอสบุ๊ค, 2558
เลขเรียกLB2823.4.T5 อ879ต 2558,370.71 อ879ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
275,327
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป / บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)และนพรัตน์ กุลชูมิตร.
ชื่อผู้แต่งบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), 2557
เลขเรียกQA 43 บ294ต 2557,351.3 บ294ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
275,328
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี / คณิน วงศ์ใหญ่
ชื่อผู้แต่งคณิน วงศ์ใหญ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สัตตะบรรณ, 2556
เลขเรียก340.092 ค143ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
275,329
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบนายร้อยตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน / บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู).
ชื่อผู้แต่งบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), 2559.
เลขเรียก363.2 บ294ต 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
275,330
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบนายร้อยตำรวจสายปราบปราม ฉบับรวมเล่ม ภาค ก.+ภาค ข.รวมข้อสอบ 1,500 ข้อ/ คณะอาจารย์ฐานบัณฑิต.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท]: [ม.ป.ม], [ม.ป.ป].
เลขเรียก363.22076 ต57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
275,331
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบนายร้อยตำรวจสายป้องกันปราบปราม / บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู).
ชื่อผู้แต่งบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.เค.พริ้นติ้ง, 2550.
เลขเรียก363.22 บ294ต 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
275,332
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบนายสิบตำรวจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)/ บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู).
ชื่อผู้แต่งบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.เค. พริ้งติ้ง, 2558.
เลขเรียก363.2076 บ294ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
275,333
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบนายสิบตำรวจ / โดย บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
ชื่อผู้แต่งบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียก363.2076 บ64ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
275,334
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบนิติศาสตร์ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา,...
ชื่อผู้แต่งพรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557
เลขเรียก340 พ621ต 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
275,335
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบบรรจุ-เลื่อนตำแหน่งข้าราชการตามหลักสูตรใหม่ วิาเฉพาะตำแหน่ง... / โพธิ์ แซมลำเจียก
ชื่อผู้แต่งโพธิ์ แซมลำเจียก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมบรรณาคาร, 2519
เลขเรียก351.3 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
275,336
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบบรรจุครู-อาจารย์ ทุกตำแหน่งทุกสังกัด / ถวัลย์ สนธินุเคราะห์ และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ สนธิอนุเคราะห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, ม.ป.ป.
เลขเรียก351.3 ถ17ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
275,337
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการ ภาษาไทย ในภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ระดับ 1-2 และ 3-4 / กอง...
ชื่อผู้แต่งกองเทพ เคลือบพณิชกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, 2558
เลขเรียก351.076 ก346ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
275,338
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ระดับ 1-2-3 สังกัด สปจ. , สป.กทม. / ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์อุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์อุดมศึกษา ฝ่ายวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, 253?
เลขเรียก351.3 ส215ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
275,339
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว : สรุปเนื้อหาสำคัญพร้อมแนวข้อสอบเรียบเรียงตามนัย...
ชื่อผู้แต่งปริญญา ศรีเกตุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะบุคคลปณรัชช, 2557.
เลขเรียก346 ป458ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
275,340
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบปริญญาโท Thammasat วิชาเฉพาะสาขารัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันบัณฑิตพัฒน...
ชื่อผู้แต่งสัญญา ฉัตรนนท์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี ; [25--]
เลขเรียก320.76
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา