Found: 279,005  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
250,636
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและแบบเรียนมัธยมศึกษา (ศึกษา 431) และประกอบการเรียนวิชาศึกษา 331 : การมัธยมศึกษา / วิชัย รา...
ชื่อผู้แต่งวิชัย ราษฎร์ศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526.
เลขเรียกLB1628 ว542,373.19 ว539ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
250,637
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและแบบเรียนมัธยมศึกษา / คณะอาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน.
ชื่อผู้แต่งคณะอาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, 2532.
เลขเรียก373
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
250,638
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและแบบเรียนมัธยมศึกษา / วงศ์ชัย ภูมิระวิ
ชื่อผู้แต่งวงศ์ชัย ภูมิระวิ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ., ม.ป.ป.
เลขเรียก373.19 ว12ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
250,639
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและแบบเรียนมัธยมศึกษา / วงศ์ชัย ภูมิระวิ
ชื่อผู้แต่งวงศ์ชัย ภูมิระวิ
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสงขลา, 2529
เลขเรียก373.19 ว12ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
250,640
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและแบบเรียนมัธยมศึกษา / สมศักดิ์ ชอบตรง.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ชอบตรง.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี, 2526.
เลขเรียก373.19 ส282ห 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
250,641
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและแบบเรียนมัธยมศึกษา / อมรา เล็กเริงสินธุ์.
ชื่อผู้แต่งอมรา เล็กเริงสินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จงเจริญการพิมพ์, 2529.
เลขเรียกLB1628 อ39,373.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยทักษิณ
250,642
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและแบบเรียนมัธยมศึกษา / อรสา ปราชญ์นคร
ชื่อผู้แต่งอรสา ปราชญ์นคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525.
เลขเรียกLB1628 .อ17,373.19 อ 269 ห 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
250,643
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและแบบเรียนมัธยมศึกษา : ศึกษา 431 / อรสา ปราชญ์นคร
ชื่อผู้แต่งอรสา ปราชญ์นคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525.
เลขเรียกLB1628 อ382,373.19 อ17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
250,644
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและแบบเรียนมัธยมศึกษา ศึกษา 431 / อรสา ปราชญ์นคร.
ชื่อผู้แต่งอรสา ปราชญ์นคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525.
เลขเรียกLB1628 อ4,373.19 อ382ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
250,645
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและแบบเรียนมัธยมศึกษา ศึกษา 431 และประกอบการเรียนวิชาศึกษา 331 : การมัธยมศึกษา / วิชัย ราฏษ...
ชื่อผู้แต่งวิชัย ราษฏร์ศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526.
เลขเรียก373.19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
250,646
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและแผนการสอนกิจกรรมแนะแนว มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.).
ชื่อผู้แต่งสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะมาสเตอร์กรุ๊ฟ แมเนจเม้นท์, [25--].
เลขเรียก371.4 ส181ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
250,647
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและแผนการสอนวิชากิจกรรมแนะแนวชั้น ม.1/ ดารณี อุทัยรัตนกิจ.
ชื่อผู้แต่งดารณี อุทัยรัตนกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์.
เลขเรียก371.4 ด422ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
250,648
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและแผนการสอนวิชากิจกรรมแนะแนวชั้น ม.5/ กรรณิการ์ ลิมพะสุด.
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ ลิมพะสุด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์, 2537.
เลขเรียก371.4 ก173ห 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
250,649
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและแผนการสอนวิชากิจกรรมแนะแนวชั้น ม.6/ กรรณิการ์ ลิมพะสุด.
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ ลิมพะสุด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์, 2537.
เลขเรียก371.4 ก173ห 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
250,650
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและแผนการเรียนการสอนการศึกษาบัณฑิต ปีการศึกษา 2527 / มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเ...
ชื่อผู้แต่งศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางเขน, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน, 2527.
เลขเรียก378.12 ศ211ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา