Found: 280,324  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
151
image
Type Book
Title"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การสอนแบบ "กา...
Authorมณีวรรณ จิตธรรมมา
Imprintนนทบุรี : สำนักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
Call NumberLB1029.C45 ม139,371.102 ม143ร
Libraryมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
152
image
Type Book
Title"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การสอนแบบ "พ่...
Authorอภิชาติ ประทุมนันท์
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
Call NumberLB1029.C45 อ252,371.102 อ163ร
Libraryมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
153
image
Type Book
Title"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การสอนแบบ "ศู...
Authorสุมาลี สุนทราวิรัตน์
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
Call NumberLB1029.C45 ส842ร,371.102 ส842ร
Libraryมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
154
image
Type Book
Title"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การมี...
Authorอุทัย มงคลสิน.
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 2545.
Call Number371.102 .อ819ร
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
155
image
Type Book
Title"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การสร...
Authorคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.
Call Number371.102 ค1411ร 2545
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
156
image
Type Book
Title"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การเรียน...
Authorสมพิศ แสงศิริรักษ์.
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรม, 2545.
Call Number371.102 .ส269ร
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
157
image
Type Book
Title"ร่วมเรียนรู้ สู่สมัชชาปฏิรูป (ระดับจังหวัด)" / กองบรรณาธิการ, นงลักษณ์ ยอดมงคล ... [และคนอื่น ๆ].
Imprintนนทบุรี : สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2554.
Call NumberHN700.55 ร157 2554,303.484 ร157 2554 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
160
image
Type Book
Title"วรรณกรรมท้องถิ่น : อีสาน-ล้านช้าง" / จารุวรรณ ธรรมวัตร.
Authorจารุวรรณ ธรรมวัตร.
Imprint[มหาสารคาม] : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [2548?].
Call Number398.2 จ337ว 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
161
image
Type Book
Title"วิถีชีวิตยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง" : Sustainable ways of living based on a sufficiency econ...
Authorการประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6.
Imprintพิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Call Number330.9593
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
162
image
Type Book
Title"วิสัยทัศน์นิด้า" : อนาคตประเทศไทย ประเด็นท้าทาย ความเสี่ยงและทางเลือก" 40 ปีแห่งการสถาปนา สถาบันบั...
Authorสัมมนา "วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทย ประเด็นท้าทาย ความเสี่ยงและทางเลือก" 40 ปีแห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2549 : กรุงเทพฯ)
Imprintกรุงเทพฯ : ฝ่ายสารบรรณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549.
Call Number330.9593 ส615ว 21
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
163
image
Type Book
Title"วิเคราะห์หุ้นราย Sector" หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง / ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล
Authorประสิทธิ์ รัตนกิจกมล
Imprintกรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560
Call Number332.6322 ป412ว 2560
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
164
image
Type Book
Title"ศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจีนหลังจีนเข้า WTO ผู้ประกอบการไทยควรปรับกลยุทธ์อย่างไร" ...
Authorการสัมมนาเรื่อง "ศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจีนหลังจีนเข้า WTO ผู้ประกอบการไทยควรปรับกลยุทธ์อย่างไร" (2544 : กรุงเทพฯ)
Imprint[กรุงเทพฯ] : สถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ, [2545].
Call Number338.473917 ก525ศ 21
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ