Found: 33,766  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์/ เจริญ ตันมหาพราน ;บรรณาธิการ วิทยา ประทุมธารารัตน์.
ชื่อผู้แต่งเจริญ ตันมหาพราน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จูปิตัส, 2544.
เลขเรียกN 8193.2 จ722ส 2544,294.335 ส358 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ผู้ไปเยือนโลกหลังความตาย/ นที ลานโพธิ์.
ชื่อผู้แต่งนที ลานโพธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ไทยควอลิตี้บุ๊คส์(2006), 2551.
เลขเรียกBQ5630.D4 น152,236.8 น14ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 พระอรหันต์ / จัดทำโดย กองบรรณาธิการนิตยสารโลกทิพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนโลกทิพย์, [2538?]
เลขเรียก294.309 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 พระอรหันต์ เล่ม 2.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โลกทิพย์, 2532.
เลขเรียก294.30921 ส35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 พระอริยสงฆ์ / ธานินทร์ เลิศนครินทร์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ เลิศนครินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทดีไซน์เพลส, 2539.
เลขเรียก294.361 ส728,BQ843 .ธ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 วิธี เพื่อริซกีเพิ่มพูน / อบูอัมมาร ยาซิร กอฎีย์ และ นาอีม วงศ์เสงี่ยม, เขียน ; ปริศนา อุส่าห์เพี...
ชื่อผู้แต่งกอฎีย์, อบูอัมมาร ยาซิร
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : นัตวิดาการพิมพ์, 2560
เลขเรียก297.22 ก193ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 ปี วัดกำแพง ชลบุรี / ธีรชัย ทองธรรมชาติ, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งธีรชัย ทองธรรมชาติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ยุวพุทธิกสมาชมชลบุรี ในพระสังฆราชูปถัมภ์, 2549.
เลขเรียก294.3657 ธ622ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 ปี วัดมกุฏกษัตริยาราม / ศานติ ภักดีคำ
ชื่อผู้แต่งศานติ ภักดีคำ
เลขเรียก294.3657 ศ343ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 สมเด็จพระสังฆราชไทย / รวบรวมและเรียบเรียง โดย สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แพร่พิทยา 2516
เลขเรียก294.362
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง175 ปี พันธกิจคริสต์ศาสนาโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย (ค.ศ. 1828-2003) / โดย กรรมการประสานงานโปรเตสแตนต์ใ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, [ผู้จัดจำหน่าย], 2004 [2548].
เลขเรียก280.4 ห159 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 นิทานสำหรับเด็ก (จากชาดก) / เรียบเรียงโดย ป้านิดดา; ภาพ โอม รัชเวทย์.
ชื่อผู้แต่งป้านิดดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดดเพื่อนเด็ก, 2551.
เลขเรียก294.31883 ป547ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 อัฐิธาตุ 28 สังขาร 38 รูปเหมือน / ไชยณ์ สุขเจริญ
ชื่อผู้แต่งไชยณ์ สุขเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 21 ซม
เลขเรียก294.361
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 เทพมงคลจีน มหาโชคทรัพย์เศรษฐี / มิ่งขวัญ ลิรุจประภาภร. [text]
ชื่อผู้แต่งมิ่งขวัญ ลิรุจประภาภร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธิงค์ กู๊ด, 2555.
เลขเรียก299.51
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 คณาจารย์ จังหวัดชลบุรี : รางวัลชนะเลิศมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจ...
ชื่อผู้แต่งชำนาญ (โต๊ะเซ้ง) ศรีพัชรเอก.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : [ชมรมพระเครื่องจังหวัดชลบุรี], 2554.
เลขเรียก294.3437 ช532ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 สมเด็จพระสังฆราช กรุงรัตนโกสินทร์ / โกวิท ตั้งตรงจิตร
ชื่อผู้แต่งโกวิท ตั้งตรงจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556
เลขเรียก294.362
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา