Found: 35,952  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
34,021
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ชาวพุทธ / โดย พุทธทาสภิกขุ และ วรศักดิ์ วรธมฺโม
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม, 2524.
เลขเรียก294.3444
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34,022
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ / คณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาและกำหนดหลักวิชาการเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศา...
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาและกำหนดหลักวิชาการเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2526.
เลขเรียกBQ4570 .ค36 2526,294.30133 ค141ศ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
34,023
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย สู่ยุคเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)...
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์, 2539.
เลขเรียก294.30133 พ335ศ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
34,024
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์บนทางสายกลาง / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
ชื่อผู้แต่งตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, 2560
เลขเรียกBQ 4570 .E25 ต37 2560,294.30133 ต415ศ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
34,025
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์อิสลาม / รอฎียะฮฺ อับดุล กาเดร์ ; อับดุลเลาะ อับรู, แปล.
ชื่อผู้แต่งอับดุล กาเดร์, รอฏียะฮฺ
พิมพลักษณ์ปัตตานี : วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549.
เลขเรียกBP134.E19 ร53 2549,297.273 อ115ศ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
34,026
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์อิสลาม / เอ็ม อับดุลมันนาน
ชื่อผู้แต่งอับดุลมันนาน, เอ็ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิสลามิค อะเคเดมี, 2546
เลขเรียก297.273 อ115ศ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34,027
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์อิสลาม / เอ็ม อับดุลมันนาน เขียน ; บรรจง บินกาซัน แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งเอ็ม อับดุลมันนาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิสลามิคอะเคเดมี, 2550.
เลขเรียกBP173.75 อ7ศ 2550,297.273 อ297ศ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
34,028
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ = Small is beautfut / ชาวอโศก, แปล.
ชื่อผู้แต่งชาวอโศก. , ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิธรรมสมบัติ, 2521
เลขเรียก294.3 ช27ศ 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
34,029
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต), 2481-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2543.
เลขเรียกBQ4570.E25 พ4ศ 2543,294.30133 พ335ศ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
34,030
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2548.
เลขเรียก294.30133 พ364ศ 2548 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
34,031
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ / พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2542.
เลขเรียกBQ4195 พ4ศ 2542,294.3013 พ335ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
34,032
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ / พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)
ชื่อผู้แต่งพระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธธรรมกาย, 2544.
เลขเรียก294.3013
34,033
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ / โดย พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2545.
เลขเรียก294.3013
34,034
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2544.
เลขเรียก294.30133
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
34,035
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ = Buddhist economics / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุต[3~โต).
ชื่อผู้แต่งพระเทพเวที (ป. อ. ปยุตโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, 2537.
เลขเรียก294.30133 พ332ศ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา