Found: 34,412  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 คืนที่ฉันหายใจ ในหมู่บ้านพลัม / สหรัฐ เจตมโนรมย์
ชื่อผู้แต่งสหรัฐ เจตมโนรมย์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มูลนิธิหมู่บ้านพลัมประเทศไทย, 2557
เลขเรียก294.34 ส459ย 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 คืนที่ฉันหายใจในหมู่บ้านพลัม / สหรัฐ เจตมโนรมย์.
ชื่อผู้แต่งสหรัฐ เจตมโนรมย์.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มูลนิธิหมู่บ้านพลัม, 2555-.
เลขเรียกBQ7380 ส55,294.35 ส54ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 เรื่อง ประเทืองปัญญา/ ทิวากราภัทท์
ชื่อผู้แต่งทิวากราภัทท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เลี่ยงเชียง, 2548
เลขเรียก294.318 ท193ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง227 สิกขาบท / [เรียบเรียงโดย พระมหาบุญชู สุขุมาโล, พระสุภาพ ปญฺญาวโร, ปัญญา ใช้บางยาง]
พิมพลักษณ์นครปฐม : รติธรรม, 2547.
เลขเรียก294.361 ส273
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง227 สิกขาบท / เรียบเรียงโดย พระมหาบุญชู สุขุมาโล...[และคนอื่น ๆ]. [text]
พิมพลักษณ์นครปฐม : รติธรรม, 2545.
เลขเรียก294.3872 ส19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 คำเตือนจากจดหมายเปิดผนึกของท่านอิหม่ามฆ่อซาลีย์ / ถอดความโดย อัล-อาชาอีรีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ส.วงศ์เสงี่ยม, 2551.
เลขเรียก297.63092 ย38 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ชม. ที่ฉันหายใจ / พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ).
ชื่อผู้แต่งพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ).
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ทันโลกทันธรรม, 2560.
เลขเรียกHD38 พ322 2560,294.3444 พ322ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี วัดชลประทานรังสฤษฎ์ / ปัญญานันทภิกขุ
ชื่อผู้แต่งปัญญานันทภิกขุ
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : โรงพิมพ์สหายการพิมพ์, 2528
เลขเรียก294.304 ป113ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี ไทย-วาติกัน.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537].
เลขเรียก275.93 ย318 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ผู้ระลึกชาติ / นที ลานโพธิ์ และคณะ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธารบัวแก้ว, 2544.
เลขเรียกBL515 ย318 2544,200.0879 น143ย 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 พระศาสดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก297.6 ย38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 พระศาสดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก297.6 ย38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 พระศาสดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก297.6 ย38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา