Found: 59,601  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ถาม-ตอบ รอบรู้คอมพิวเตอร์ / ภาคภูมิ ขรรค์วิไลกุล, และกองบรรณาธิการคอมพิวเตอร์.ทูเดย์
ชื่อผู้แต่งภาคภูมิ ขรรค์วิไลกุล
พิมพลักษณ์[Bangkok] : Computer.today, [B.E2539?]
เลขเรียก004.076
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ถาม-ตอบ รอบรู้คอมพิวเตอร์ / โดย ภาคภูมิ ขรรค์วิไลกุล และกองบรรณาธิการคอมพิวเตอร์ทูเดย์.
ชื่อผู้แต่งภาคภูมิ ขรรค์วิไลกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. อินฟอร์เมชั่น, 2538.
เลขเรียกQA76.28 ภ414ร,004 ภ414ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ถาม-ตอบ รอบรู้คอมพิวเตอร์ / โดย ภาคภูมิ ขรรค์วิไลกุล.
ชื่อผู้แต่งภาคภูมิ ขรรค์วิไลกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Computer. Today, 2537.
เลขเรียกQA76 ภ62,004 ภ414ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ถาม-ตอบ หมวด บุคคลสำคัญ / อำพรรณ วะสิโน, รวบรวมและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอำพรรณ วะสิโน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญาสร้างสรรค์, 2555.
เลขเรียกCT205 อ6ห 2555,030 อ691น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ถาม-ตอบ หมวด ประวัติศาสตร์ / อำพรรณ วะสิโน, รวบรวมและเรียบเรียง text
ชื่อผู้แต่งอำพรรณ วะสิโน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญาสร้างสรรค์, 2553
เลขเรียก030 อ691ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ถาม-ตอบหมวดพืชและสัตว์ / อำพรรณ วะสิโน
ชื่อผู้แต่งอำพรรณ วะสิโน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญาสร้างสรรค์, 2552
เลขเรียก030 อ216ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ถามตอบรอบรู้คอมพิวเตอร์ เล่ม 4 / มิสเตอร์ X.
ชื่อผู้แต่งมิสเตอร์ X
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน, 2544.
เลขเรียกQA76.28 ม594ร 2544,004.076 ม594ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ถามและตอบ 1100 ถาม-ตอบและ 650 วิทยาการน่ารู้ / กวิน ซื่อแท้, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สุขภาพใจ, [2538]
เลขเรียก030 ร54ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 บทเรียนลัดหัดใช้คอมพิวเตอร์ Windows XP / โดย ชัชวาล ศุภเกษม
ชื่อผู้แต่งชัชวาล ศุภเกษม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2548.
เลขเรียกQA76.76.O63 ช358ร,005.446 ช358ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ชาตกาลของ แอร์ เฌ ผู้เนรมิตวีรบุรุษผู้สื่อข่าวแตงแตง / เจษฎา ทองรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งเจษฎา ทองรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชนชุมชน , 2550
เลขเรียกAC159 จ583ห 2550,089.9591 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี มหาวชิราวุธ / กองบรรณาธิการ ชูชาติ ชุ่มสนิท ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540.
เลขเรียก089.9591
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี มหาวชิราวุธ 5-6-7 เมษายน 2540.
พิมพลักษณ์สงขลา : โรงเรียนมหาวชิราวุธ, 2540.
เลขเรียก089.95911
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก : บทความวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ / มหาวิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
พิมพลักษณ์[ปัตตานี : ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ, 2536].
เลขเรียกAC159 ม56ร54,001.3 ร19 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / บรรณาธิการ, นฤมล กาญจนทัต.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2536.
เลขเรียก089.9591 ร192 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา