Found: 52,364  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
61
image
Type Book
Title10 ข่าวปกเด่น 10 ปี ผู้จัดการรายเดือน.
Imprint[กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2536?].
Call Number070.43 ส727 20
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
62
image
Type Book
Title10 ข่าวปกเด่น 10 ปีผู้จัดการรายเดือน
Imprintกรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, [2539?]
Call Number070.43
Libraryจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63
image
Type Book
Title10 ชั่วโมงกับเบสิค / นิพนธ์ ศุภศรี, ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และ พรพรรณ ไชยประพาส
Authorไพโรจน์ ตีรณธนากุล
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 2531
Call Number001.642
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
64
image
Type Book
Title10 นาที กับการใช้งาน MS-DOS 5 / วิรัช วินิจวัฒนาวงษ์
Authorวิรัช วินิจวัฒนาวงษ์
Imprintกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2536.
Call NumberQA76.76.O63 น977 2536,005.42 ว689ส
Libraryจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
65
image
Type Book
Title10 นาที ก็เก่งได้ Approach for Windows 95 /เซลเลย์ โอ ฮารา ; แปลและเรียบเรียงโดย กิตติรัตน์ พรหมรัต...
Authorฮารา, เซลเลย์โอ.
Imprintกรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540
Call Number005.369 ฮ272ส
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
66
image
Type Book
Title10 ปี สำนักวิทยบริการ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Authorขอนแก่น,มหาวิทยาลัย.
Call Number025 ข19ส 2532
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
67
image
Type Book
Title10 ปีของโครงการพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ / สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
Call Number005.369
Libraryจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
69
image
Type Book
Title10 ปีสำนักวิทยบริการ / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Authorมหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักวิทยบริการ
Imprintขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2532.
Call NumberZ675.U5 ส728ข 2532,027.7 ข 416 ส 2532
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
70
image
Type Book
Title10 ปีสำนักวิทยบริการ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Authorขอนแก่น, มหาวิทยาลัย.
Imprintขอนแก่น : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532.
Call Number027.7 ข19ส 2532
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
71
image
Type Book
Title10 ปีแห่งการพัฒนา (ปีการศึกษา 2527-2536) แผนกหอสมุด-ฝ่ายหอสมุด วิทยาลัยครูกำแพงเพชร.
Authorสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร. ฝ่ายหอสมุด.
Imprintกำแพงเพชร : ฝ่ายหอสมุด สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร, 2538.
Call Number025 ส14ส
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
72
image
Type Book
Title10 ปีแห่งการพัฒนา : ปีการศึกษา 2527-2536 แผนกหอสมุด-ฝ่ายหอสมุด วิทยาลัยครูกำแพงพชร / ฝ่ายหอสมุด สำ...
Authorสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร. สำนักส่งเสริมวิชาการฝ่ายหอสมุด.
Imprintกำแพงเพชร : สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร, 2538.
Call Number025.1 ส181ส
Libraryมหาวิทยาลัยแม่โจ้
74
image
Type Book
Title10 หายนะภัยวันสิ้นโลก : ปัจจัยซึ่งโลกต้องเผชิญก่อนจะไปสู่วันนั้น = Doomsday 2012 / ดาณุภา ไชยพรธรร...
Authorดาณุภา ไชยพรธรรม.
Imprintกรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2553?]
Call Number001.9 ด382ส 2553
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
75
image
Type Book
Title10 อันดับโลก
Call Number030 ส35 2534
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต