Found: 55,601  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ขั้นง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขศาลา, 2556.
เลขเรียกH62 ก941ส 2556,001.42 ก86ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ข่าวปกเด่น 10 ปี ผู้จัดการรายเดือน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2536?].
เลขเรียก070.43 ส727 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ข่าวปกเด่น 10 ปีผู้จัดการรายเดือน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, [2539?]
เลขเรียก070.43
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ชั่วโมงกับเบสิค / นิพนธ์ ศุภศรี, ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และ พรพรรณ ไชยประพาส
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ ตีรณธนากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 2531
เลขเรียก001.642
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาที กับการใช้งาน MS-DOS 5 / วิรัช วินิจวัฒนาวงษ์
ชื่อผู้แต่งวิรัช วินิจวัฒนาวงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2536.
เลขเรียกQA76.76.O63 น977 2536,005.42 ว689ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาที ก็เก่งได้ Approach for Windows 95 /เซลเลย์ โอ ฮารา ; แปลและเรียบเรียงโดย กิตติรัตน์ พรหมรัต...
ชื่อผู้แต่งฮารา, เซลเลย์โอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540
เลขเรียก005.369 ฮ272ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี สำนักวิทยบริการ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งขอนแก่น,มหาวิทยาลัย.
เลขเรียก025 ข19ส 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีของโครงการพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ / สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
เลขเรียก005.369
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีสำนักวิทยบริการ / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักวิทยบริการ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียกZ675.U5 ส728ข 2532,027.7 ข 416 ส 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีสำนักวิทยบริการ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชื่อผู้แต่งขอนแก่น, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532.
เลขเรียก027.7 ข19ส 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีแห่งการพัฒนา : ปีการศึกษา 2527-2536 แผนกหอสมุด-ฝ่ายหอสมุด วิทยาลัยครูกำแพงพชร / ฝ่ายหอสมุด สำ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร. สำนักส่งเสริมวิชาการฝ่ายหอสมุด.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร, 2538.
เลขเรียก025.1 ส181ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สิ่งมหัศจรรย์ใต้ทะเล / วิจักขณา เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวิจักขณา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมิด, 2544.
เลขเรียกGC1015.2 .ว645 2544,080 ว715ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 หายนะภัยวันสิ้นโลก : ปัจจัยซึ่งโลกต้องเผชิญก่อนจะไปสู่วันนั้น = Doomsday 2012 / ดาณุภา ไชยพรธรร...
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2553?]
เลขเรียก001.9 ด382ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อันดับโลก
เลขเรียก030 ส35 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา