Found: 55,734  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" : การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้า...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณีเรื่อง "วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" : 2552 : มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก001.4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ" : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์ที่สมบรูณแบบ / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักหอสมุด.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก027.7593 ม2403อ 2550 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เจาะลึก" เพิ่มพลังเครือข่ายเต็มพิกัดด้วย dircetory services / โดย ชัยนันท์ กมลวดี
ชื่อผู้แต่งชัยนันท์ กมลวดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี. บุ๊คส์, 2546
เลขเรียกTK5105.595 ช64 2546,005.44769 ช387จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เรื่องน่ารู้คู่งานวิจัย" / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2546].
เลขเรียกQ180.5 ห149,001.44 ร852 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เรื่องน่ารู้คู่งานวิจัย" : หนังสือรวมสารคดีสั้นบทวิทยุ / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2546.
เลขเรียก001.44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง''จอบิ'' เหยื่ออธรรม / สุรชา บุญเปี่ยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาทิตย์สนิทจันทร์, [2548?].
เลขเรียก070.43 ส 855 จ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(อินทรอดัคชั่น ทู สตรัคเจอร์ด โคบอล)= Introduction to structured COBOL / วราวุธ เครือสินธุ์
ชื่อผู้แต่งวราวุธ เครือสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2527.
เลขเรียก001.6424
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...Encyclopaedia Britannica : a new survey of universal knowledge.
พิมพลักษณ์Chicago : Encyclopaedia Britannica, 1958.
เลขเรียก032
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง.NET & J2EE interoperability / Dwight Peltzer.
ชื่อผู้แต่งPeltzer, Dwight.
พิมพลักษณ์New York : McGraw-Hill/Osborne, c2004.
เลขเรียกQA76.76.M52 P393N 2004,004.65 Pe393N 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง.NET application architecture guide / Microsoft Patterns & Practices.
พิมพลักษณ์[Redmond, Wash.] : Microsoft, c2009.
เลขเรียก006.7882 N469
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง.NET Compact Framework programming with C# / Paul Yao, David Durant.
ชื่อผู้แต่งYao, Paul
พิมพลักษณ์Boston, MA : Addison-Wesley, 2004.
เลขเรียกQA76.73.C154 Y36 2004,005.133 Y24d
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง.Net enterprise development in VB.Net : from design to deployment / Matthew Reynolds, Karli Watson...
ชื่อผู้แต่งReynolds, Matthew.
พิมพลักษณ์Birmingham : Wrox Press, c2002.
เลขเรียกQA76.73.B3 R439n,005.2 Ne469
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง.NET security programming / Donis Marshall.
ชื่อผู้แต่งMarshall, Donis.
พิมพลักษณ์Indianapolis, IN : Wiley, c2003.
เลขเรียกQA76.9.A25 M31n,005.8 Ma367N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง.NET Web services : architecture and implementation / Keith Ballinger.
ชื่อผู้แต่งBallinger, Keith.
พิมพลักษณ์Boston, MA : Addison-Wesley, c2003.
เลขเรียกTK5105.888 B355 2003,005.276 Ba192N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง0Multi-paradigm design for C++ / James O. Coplien.
ชื่อผู้แต่งCoplien, James O.
พิมพลักษณ์Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1999.
เลขเรียก005.133
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา