Found: 173,211  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Book
Title" รู้เก็บ รู้ใช้ " ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา / องอาจ จิระอร ; ผู้เรียบเรียง
Imprintกรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549
Call NumberHG7920 ร77 2549,332.0415 ร 2/2549
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
Type Book
Title"...น้อยก็หนึ่ง" แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย / คณะทำงานวิชาการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพ...
Authorคณะทำงานวิชาการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย.
Imprintนนทบุรี : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2548.
Call Number305.90816
Libraryมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
Type Book
Title"1 ศตวรรษ จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / อนันต์ รัตนภานุศ...
Imprintพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2548.
Call Number378.154
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
Type Book
Title"120 ปี ทวิภาคสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น" : หนังสือที่ระลึก งานสัมมนาพิเศษ International Forum 2007 และพิธ...
Imprintกรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550.
Call Number327.593052
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
Type Book
Title"2547 เศรษฐกิจไทยไปโลด... จะหาประโยชน์ได้อย่างไร?" วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2546 ณ ศูนย์ประชุมสหป...
Authorการสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2547 (2546 : กรุงเทพฯ).
Imprintกรุงเทพฯ : สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 2546.
Call Number330.9593 ก278 2546
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
Type Book
Title"HOA (เฮา)" วิถีความสุขของคนภาคเหนือ = Happy Workplace / ศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์.
Imprintเชียงราย : โครงการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ Happy WorkPlace ภาคเหนือ, 2558.
Call Number390.09593 ฮ511
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8
image
Type Book
Title"We the peoples" : the role of the United Nations in the twenty-first century : the millennium repo...
ImprintNew York : United Nations, 2001.
Call NumberJZ4984.5 A566 2001,341.23 We361 20
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
Type Book
Title"กลุ่มสลาตัน" กลางกระแสประชาธิปไตยเบ่งบาน : ขบวนการนักศึกษามลายูปาตานี พ.ศ.2515-2520 / อารีเพ็ญ อุ...
Authorอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
Imprintกรุงเทพฯ : 14 พับลิเคชั่น, 2558
Call NumberJQ1745 .อ64 2558,320.95939 อ273ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
Type Book
Title"การค้าระหว่างประเทศ : ทิศทางประเทศไทยในบริบทโลก" : รายงานการประชุมวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 25...
Authorการประชุมวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2547 การค้าระหว่างประเทศ : ทิศทางประเทศไทยในบริบทโลก (2548 : กรุงเทพฯ)
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number382.09593
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
Type Book
Title"การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหาและจำเลย : การสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมในระบบการดำเนินคดีอา...
Authorการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหาและจำเลย : การสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมในระบบการดำเนินคดีอาญาของไทย" (2546 : กรุงเทพฯ)
Imprintกรุงเทพฯ : กระทรวง, 2546.
Call Number345.05 ก528ก 21
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
Type Book
Title"การปรับตัวของ "นายทุนชาวจีน" ภายใต้นโยบาย "เศรษฐกิจชาตินิยมไทย" (พ.ศ.2475-2487) / เพ็ญพิสุทธิ์ ทอง...
Authorเพ็ญพิสุทธิ์ ทองมี.
Imprint[กรุงเทพฯ] : คณะสังคมศาสตร์ [มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ], [2554?].
Call Number338.092 พ893ก 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
Type Book
Title"การปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน" : รายงาน...
Imprint[กรุงเทพฯ] : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
Call Number378.101 ก491 21
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ