Found: 370  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซอฟท์บอล = Softball : PE 384 (GS 377) / ละเมียด กรยุทธพิพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งละเมียด กรยุทธพิพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
เลขเรียก796.3578 ล184ซ 2551 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซื้อ-ขายบ้านเพื่อการลงทุน / อนุชา กุลวิสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งอนุชา กุลวิสุทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฮมบายเออร์ไกด์, 2551.
เลขเรียกHD1375 .อ362 2551,728 อ37ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซุโดะกุวันละข้อ / ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์, ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์, ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์
ชื่อผู้แต่งธิดาสิริ ภัทรากาญจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก793.73 ธ582ซว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซ่อนไว้ในสิม : ก-อ ในชีวิตอีสาน / อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย.
ชื่อผู้แต่งอู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพน : ฟูลสต๊อป, 2551.
เลขเรียกND2835.ต5 อ73,726.143 อ414ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดงเสือดาว / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์.
ชื่อผู้แต่งชาลี เอี่ยมกระสินธุ์ 2461-2546.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : เอี่ยมกระสินธุ์, 2551.
เลขเรียกG525 .ช64 2551,799.2 ช527ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีคลาสสิก: รวมข้อเขียนภาษาไทย / ณัชชา พันธุ์เจริญ.
ชื่อผู้แต่งณัชชา พันธุ์เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกศกะรัต, 2551.
เลขเรียกML197 ณ62 2551,781.68 ณ112ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีตะวันตก / คมสันต์ วงค์วรรณ์.
ชื่อผู้แต่งคมสันต์ วงค์วรรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกML160 ค45,780 ค45ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกไม้ตัดปักด้วยรักและไอเดีย / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2551.
เลขเรียกSB449 ศ76,745.92 ศ863ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดีไซน์ + คัลเจอร์ = Design + culture / ประชา สุวีรานนท์.
ชื่อผู้แต่งประชา สุวีรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน /อ่าน, 2551-
เลขเรียกHF5831 ป46,745.4 ป46ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดุริยางคศิลป์ตะวันตก (เบื้องต้น) / โกวิทย์ ขันธศิริ.
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ ขันธศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกML161 .ก94 2551,780 ก952ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตากล้องต้องรู้ ตอน ถ่ายรูปอย่างไรให้ได้สตางค์ / กษิดิส พุทธรักษ์.
ชื่อผู้แต่งกษิดิส พุทธรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะบุคคลสมาร์ทโฟนส์, 2551.
เลขเรียกTR690 ก56,771 ก333ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตากล้องต้องรู้ ตอน ถ่ายวิว และทิวทัศน์ / สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล
ชื่อผู้แต่งสุรกิจ จิรทรัพย์สกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะบุคคลราชพฤกษ์, 2551.
เลขเรียกTR660 ส845,778.936 ส845ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา