Found: 512  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียน สำหรับนักศึกษาระดับประถมศึกษา / วิทยานิพนธ์ของ กรปภา ผลส้ม.
ชื่อผู้แต่งกรปภา ผลส้ม.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก495.9107 ก175ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการละโครงสร้างทางไวยากรณ์และการใช้รูปแบบต่างๆ ในพวดหัวข่าวการเมืองในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ...
ชื่อผู้แต่งปริศนา ชนะชัย.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก428.1 ป466ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสายงานโรงแรมในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเตรียมควา...
ชื่อผู้แต่งคัมภีรพรรณ จักรบุตร.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก428 ค116ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานสาธารณสุขของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล จังห...
ชื่อผู้แต่งอนุวัต ชัยเกียรติธรรม.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก428.3495911 อ154ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
110
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการสื่อสารภาษาต่างประเทสของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง...
ชื่อผู้แต่งเมธัส พานิช.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2558.
เลขเรียก428.3 ม541 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและความพร้อมในการเรียนรู้รายวิชาหลักการแปลของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาภา...
ชื่อผู้แต่งสุรพล สิงห์เนตร.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียก420.711 ส476ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 = English Conversation 1 / จำนง แก้วเพ็ชร
ชื่อผู้แต่งจำนง แก้วเพ็ชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ , 2558.
เลขเรียก428.24 จ225ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบหนังสื "ภาษามือในชีวิตประจำวัน" ฉบับอาเซียน / กุลชาติ จันทะหงษ์.
ชื่อผู้แต่งกุลชาติ จันทะหงษ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก419 ก472ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน / พรเทพ เจิมขุนทด.
ชื่อผู้แต่งพรเทพ เจิมขุนทด.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ, 2558.
เลขเรียก495.6 พ242ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านภาษาไทย : เอกสารการสอนชุดวิชา 10202 = Thai reading / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
เลขเรียก495.9184 ก528 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการันตี...สำเร็จ พูดอังกฤษได้ใน 1 เดือน / สมชาย พงศ์สราญ text
ชื่อผู้แต่งสมชาย พงศ์สราญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2558
เลขเรียก428.249591 ส239ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการันตีสำเร็จ พูดอังกฤษได้ใน 1 เดือน / สมชาย พงศ์สราญ
ชื่อผู้แต่งสมชาย พงศ์สราญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พี. เอ. ลิฟวิ่ง, 2558.
เลขเรียกPE1112 ส239,421.53 ส42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ = Sentences and short paragraphs : ENG 2401 (EN 205) / รมณี กอว...
ชื่อผู้แต่งรมณี กอวัฒนา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง [ผู้จัดจำหน่าย], 2558.
เลขเรียก421.1 ร147ก 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ = Professional business writing / ณัฐวิภา วิริยา
ชื่อผู้แต่งณัฐวิภา วิริยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท, 2558.
เลขเรียกPE1479.B87 ณ359,421 ณ359ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ; เอกสารประกอบการสอนรายวิชา / ปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ text
ชื่อผู้แต่งปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ
พิมพลักษณ์ราชบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2558
เลขเรียก495.91 ป619ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา