Found: 512  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเกมของชุมนุมภาษาจีน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม...
ชื่อผู้แต่งดาวชเยศ ปัญญาสุรยุธ.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก418.407 ด27ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) สำหรับนักเ...
ชื่อผู้แต่งอำภา วิฬุวัน.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก420.7 อ216ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการสอนเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภา...
ชื่อผู้แต่งดุสิต โมกขรัตน์.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก495.9102 ด483ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แ...
ชื่อผู้แต่งมยุรี ดงแสง.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก495.9107 ม16ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 เพื่อให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ตรงโดยการ...
ชื่อผู้แต่งชุติมา ธรรมดวงศรี.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก428 ช443ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเร...
ชื่อผู้แต่งพัชรา กงจีน.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก495.9107 พ112ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำควบกล้ำ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแ...
ชื่อผู้แต่งสุดาพร เอกา.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก495.9107 ส442ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทค...
ชื่อผู้แต่งเกษร ยันรัมย์.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก495.9107 ก587ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศ...
ชื่อผู้แต่งทิวาพร สุวรรณธรรมา.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก495.9107 ท376ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / วิทย...
ชื่อผู้แต่งสุขุมาลย์ อนุเวช.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก495.91076 ส424ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการความรู้ ของนักเรียนระดับประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งหงษ์สา ดวงจันทร์โชติ.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก495.9107 ห128ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ของ พิศมัย ลาภมาก...
ชื่อผู้แต่งพิศมัย ลาภมาก.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก495.9107 พ386ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนสัทอักษรภาษาจีนกลางสำหรับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนและนัก...
ชื่อผู้แต่งทัศนีวัลย์ ศรีมันตะ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก495.1 ท118ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งสมร คงเมือง.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก495.91076 ส16ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟังและการพูดภาษาจีน 2 = Chinese listening and speaking 2 : CHI 3104 (CN 324) / เสาวภาคย์ วรลัคนาก...
ชื่อผู้แต่งเสาวภาคย์ วรลัคนากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2558.
เลขเรียกPL1121.T5 ส943ก ล.2 2558,495.1824 ส943ก 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา