Found: 470  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเร...
ชื่อผู้แต่งพัชรา กงจีน.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก495.9107 พ112ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำควบกล้ำ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแ...
ชื่อผู้แต่งสุดาพร เอกา.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก495.9107 ส442ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทค...
ชื่อผู้แต่งเกษร ยันรัมย์.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก495.9107 ก587ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศ...
ชื่อผู้แต่งทิวาพร สุวรรณธรรมา.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก495.9107 ท376ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / วิทย...
ชื่อผู้แต่งสุขุมาลย์ อนุเวช.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก495.91076 ส424ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการความรู้ ของนักเรียนระดับประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งหงษ์สา ดวงจันทร์โชติ.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก495.9107 ห128ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ของ พิศมัย ลาภมาก...
ชื่อผู้แต่งพิศมัย ลาภมาก.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก495.9107 พ386ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนสัทอักษรภาษาจีนกลางสำหรับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนและนัก...
ชื่อผู้แต่งทัศนีวัลย์ ศรีมันตะ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก495.1 ท118ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งสมร คงเมือง.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก495.91076 ส16ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟังและการพูดภาษาจีน 2 = Chinese listening and speaking 2 : CHI 3104 (CN 324) / เสาวภาคย์ วรลัคนาก...
ชื่อผู้แต่งเสาวภาคย์ วรลัคนากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2558.
เลขเรียกPL1121.T5 ส943ก ล.2 2558,495.1824 ส943ก 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียน สำหรับนักศึกษาระดับประถมศึกษา / วิทยานิพนธ์ของ กรปภา ผลส้ม.
ชื่อผู้แต่งกรปภา ผลส้ม.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก495.9107 ก175ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการละโครงสร้างทางไวยากรณ์และการใช้รูปแบบต่างๆ ในพวดหัวข่าวการเมืองในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ...
ชื่อผู้แต่งปริศนา ชนะชัย.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก428.1 ป466ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสายงานโรงแรมในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเตรียมควา...
ชื่อผู้แต่งคัมภีรพรรณ จักรบุตร.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก428 ค116ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานสาธารณสุขของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล จังห...
ชื่อผู้แต่งอนุวัต ชัยเกียรติธรรม.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก428.3495911 อ154ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
105
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการสื่อสารภาษาต่างประเทสของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง...
ชื่อผู้แต่งเมธัส พานิช.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2558.
เลขเรียก428.3 ม541 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา