Found: 512  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ไวยากรณ์อังกฤษ [text] = Perfect English grammar / ภัทรา ภัทรภูรีรักษ์
ชื่อผู้แต่งภัทรา ภัทรภูรีรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2558
เลขเรียก425 ภ374ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำกริยาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว (ฉบับปรับปรุง) / สุภา ปัทมานันท์.
ชื่อผู้แต่งสุภา ปัทมานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2558.
เลขเรียก495.682 ส837ค2 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำภาษาไทยที่มักอ่านผิดและเขียนผิด / นักเขียน, Nattawan Futor ; บรรณาธิการ, ปติมา จำปาเวียง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558
เลขเรียกPL4185 ณ359ค 2558,495.918 น425ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำลักษณนาม ภาษาไทยใช้ให้ถูกต้อง/ Nattawan.
ชื่อผู้แต่งณัฐวรรณ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ , 2558.
เลขเรียกPL4169 ณ121ค 2558,495.9182 ณ359ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ เริ่มต้นฝึกจีนกลาง ฉบับสมบูรณ์ / สุ่ยหลิน
ชื่อผู้แต่งสุ่ยหลิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2558
เลขเรียก495.18 ส844ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนการสอน ภาษาจีน (ฉบับปรับปรุง) / ผู้เรียบเรียง ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมนดาริน เอดูเคชั่น, 2556.
เลขเรียก495.1824 ค695 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน / Fu Henun, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมนดารินทร์ เอดูเคชั่น, 258
เลขเรียก495.1 ค695 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน ฉบับปรับปรุง / ผู้เรียบเรียง ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น ; ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมนดาริน, 2558
เลขเรียกPL1109 .ม84 2558,495.1071 ค695 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนการสอนภาษาไทยโดยวิธีแจกลูกและสะกดคำ / ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล text
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วศิระ, 2558
เลขเรียกLB1577.ท9 ท56,495.918 ท228ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนบาลีไวยากรณ์ / พระศรี ปริยัตยาภรณ์.
ชื่อผู้แต่งพระศรี ปริยัตยาภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เลี่ยงเชียง, 2530.
เลขเรียก491.37 พ358ค 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือฝึกพูด อ่าน เขียนประโยคฮิต ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน / ภาชิยา บุญญานุภาพ และคณาจารย์...
ชื่อผู้แต่งภาชิยา บุญญานุภาพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกPE1130.T5 ภ423,428.24 ภ423ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 1-2 : ฉบับไทย-จีน 2 ภาษา / ผู้เรียบเรียง, ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดาริ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมนดาริน เอดูเคชั่น, 2558
เลขเรียกPL 1121 ค695 2558,495.1076 ค695 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษปริญญาโททั่วประเทศและข้อสอบ TOEFL : ฉบับสมบูรณ์ (เพิ่มเติมแบบฝึกหัด) / ...
ชื่อผู้แต่งเศรษฐวิทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2558.
เลขเรียกPE1128 ศ866 2558,428.0076 ศ866ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน / สมศักดิ์ หงษ์สุวรรณ และคณาจารย์ Think Beyo...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ หงษ์สุวรรณ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกPE1130.T5 ส284,428.34 ส284ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา