Found: 128  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ = Journalistic English : ENS 4203 / เยาวลักษณ์ ธันธนาพรชัย.
ชื่อผู้แต่งเยาวลักษณ์ ธันธนาพรชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559.
เลขเรียก428 ย854ภ 2/2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นกลาง 1 B1 / เจแปนฟาวน์เดชั่น
ชื่อผู้แต่งเจแปนฟาวน์เดชั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจแปน, 2559
เลขเรียกPL539.5.T5 ม2177 2562,495.6824 ด919ม 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมินนะ โน นิฮงโกะ 2 : แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2559
เลขเรียก495.68 ม579 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมินนะ โน นิฮงโกะ 3 : แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2559
เลขเรียก495.68 ม579 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมินนะ โน นิฮงโกะ 4 : แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2559
เลขเรียก495.68 ม579 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ทันสันดานศัพท์...ฉบับ forget-me-not -English-/ เฑียร ธรรมดา
ชื่อผู้แต่งเฑียร ธรรมดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จำกัด, [2559?]
เลขเรียกPE1449 .ฑ84,428.1 ฑ617ร 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวากยสัมพันธ์ภาษาเยอรมัน = Deutsche syntax / วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์
ชื่อผู้แต่งวิลิตา ศรีอุฬารพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกPF4571 ว64 2559,430 ว74ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์อังกฤษจำแม่น : คำเหมือน-คำตรงข้าม / Luiz Chang และ Matthew David Townend, เขียน ; พิมพพิศา เอ...
ชื่อผู้แต่งฉาง, หลุยส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.
เลขเรียกPE1065 ฉ-ศ 2559,428.1 ฉ269ศ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนทนาญี่ปุ่นพูดง่ายใช้จริง / ยูมิโกะ
ชื่อผู้แต่งยูมิโกะ
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : กู๊ดอินเตอร์บุคส์, 2559
เลขเรียก495.68249591 ย416ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปหลักภาษาอังกฤษ ม.4 / นิกข์นิภา สหัสโยธิน บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียินด์ บุ๊คส์, 2559
เลขเรียก420.76 ส356 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของ สกสค, 2559
เลขเรียก495.910712 ส215ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Mega goal student book 2 / Manuel Do...
ชื่อผู้แต่งSantos, Manuel dos
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2559.
เลขเรียก428.0712 ส25ห 2551 ม.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาอังกฤษเร็ว ง่ายใช้ได้ทันใจ / ชญานี วาตสกุล
ชื่อผู้แต่งชญานี วาตสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : book caff, 2559
เลขเรียกPL1121.T5 ช132 2559,428.1 ช174ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาจีนสมัยปัจจุบัน = Modern chinese structure : CHI 3103 (CN 313) / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล.
ชื่อผู้แต่งเสาวภาคย์ วรลัคนากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559.
เลขเรียก495.1824 ส246ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรย่อบาลีไวยากรณ์ ฉบับท่องจำ 2559 / รวบรวมและเรียบเรียง โดย พระมหาเตชินท์ สิทฺธาภิภู
ชื่อผู้แต่งพระมหาเตชินท์ สิทฺธาภิภู
พิมพลักษณ์นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2559.
เลขเรียกPK1013 .ต75 2559,491.375 พ17ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา