Found: 29,533  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล 100 ปี วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร ตำบลเขาพระงาน อำเภอเมือง จังหวัดลพบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พรอสเพอร์ เซอร์วิส ซัพพลาย, 2555.
เลขเรียก294.3435 ร192 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พระเดชพระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร.
ชื่อผู้แต่งหลวงปู่บุดดา ถาวโร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : พุทธอเนกประสงค์, 2536.
เลขเรียก294.3444 ห313ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พุทธทาส / บรรณาธิการ ชาญณรงค์ เที่ยงธรรม.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 2549.
เลขเรียกBQ992 ร64,294.34 ร191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี มหามกุฏราชวิทยาลัย 2436-2536.
ชื่อผู้แต่งมหามกุฏราชวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียก294.37 ม243ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ร้อยจดหมายพุทธทาส-สัญญา / พุทธทาส อินทปัญโญ, สัญญา ธรรมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน รีดเดอร์ส, 2550.
เลขเรียก294.3 พ444ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ศรีกาลหว่าร์ 1897-1997 = 100 th Anniversary / [วัดแม่พระลูกประคำ].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : วัด, 2540].
เลขเรียก230 ห159 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สถาปนาพระอารามหลวง พ.ศ. 2458 - 2558 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช / ฉัตรชัย ศ...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : อักษรการพิมพ์, 2558.
เลขเรียก294.33 ห15 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สถาปนาพระอารามหลวง พ.ศ. 2458-2558 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช / ฉัตรชัย ศุก...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์, 2558.
เลขเรียก294.33 ร196 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สถาปนาพระอารามหลวง พ.ศ. 2458-2558 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ...
ชื่อผู้แต่งวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : อักษรการพิมพ์, 2558
เลขเรียก294.3135 ว416ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน : พระผู้หาญกล้าช่วยธานีด้วยบารมีเมตตาเทศนาธรรม / คณะศิษยานุศิษย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทชวนพิมพ์ 50, 2556.
เลขเรียกBQ942.บ63 ร54 2556,294.30922 จ651ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี / รวบรวมโดย ศิษยานุศิษย์.
ชื่อผู้แต่งพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี) 2445-2537.
พิมพลักษณ์[หนองคาย : วัดหินหมากเป้ง] , 2545.
เลขเรียกBQ5345 .พ463 2545,294.30922 ห15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2545.
เลขเรียก294.363 ห3127 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 พระคติธรรมสมเด็จพระสังฆราช : มรดกล้ำค่าที่ประทานให้ปวงชนชาวไทย / [สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็พระสั...
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 2456-2556.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คอมม่า [ผู้จัดจำหน่าย], [2556?].
เลขเรียก294.315 ส243ม 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 พระสงฆ์ 100 เรื่องเล่า 100 คำสอน / สันติ วุฒิรัตน์, เขียนและวาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งสันติ วุฒิรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2557.
เลขเรียกBQ6140 ส582 2557,294.361 ส582ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีสู่นิพพาน / RogerRoj
ชื่อผู้แต่งโรเจอร์โรจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2562
เลขเรียก294.3122 ร928ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา