Found: 369  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
181
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรีย...
ชื่อผู้แต่งเนตรชนก วงศ์สุเทพ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.10712 น784ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
182
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการแปรในการรับภาษาที่สอง : แนวคิดจากต่างมุมมอง / ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
ชื่อผู้แต่งณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกวจ PE1171 ณ342ป,404.2 ณ343ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
183
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพนักงานไทย : กรณีศึกษา บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ ...
ชื่อผู้แต่งณัฐญา หุ่นน้อย.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก428.24 ณ328ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
184
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้แบบบูรณาการของโร...
ชื่อผู้แต่งศิริขวัญ สงคราม.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก428.4 ศ448ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
185
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นม...
ชื่อผู้แต่งรัตนวดี สารเจริญ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.6 ร373ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
186
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการสอนภาษาจีนโดยใช้วีดีทัศน์ประกอบ ที่มีต่อความสามารถในการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
ชื่อผู้แต่งประภาพร แสนงาม
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2561.
เลขเรียก495.1 ป342ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
187
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP / วันวิชิต บูรณะสิทธิพร, เสรี อู่ธาราสวัสดิ์, ดนัย วงษา.
ชื่อผู้แต่งวันวิชิต บูรณะสิทธิพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียกPE1128 ว436 2561,420.76 ว115ผ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
188
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นจากคำศัพท์ / เจนจิรา วรรษชล.
ชื่อผู้แต่งเจนจิรา วรรษชล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2561.
เลขเรียกPL539 จ713ฝ 2561,495.6 จ713ฝ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
189
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกพูดภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ / พิชากร มุ่งมั่น
ชื่อผู้แต่งพิชากร มุ่งมั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2561
เลขเรียกPE1065 พ-ฝ 2561,428.3495911 พ655ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
190
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกภาษาอังกฤษพูดคล่องใน 24 วัน จากวีดีโอในหนังสือ / Ma-Mai
ชื่อผู้แต่งMa-mai
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2560
เลขเรียก428.24 ม289ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
191
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษจากคำศัพท์และไวยากรณ์ / ครูปิง ศรานนท์
ชื่อผู้แต่งครูปิง ศรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2561
เลขเรียกPE1065 ค-ฝ 2561,428.2495911 ค167ฝ 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
192
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย พร้อมด้วยคำอ่าน = Francais-Thai dictionnaire / โดย น.อ. พระเรี่ยมวิรัชชพากย์.
ชื่อผู้แต่งเรี่ยมวิรัชชพากย์ พระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นครเขษมบุ๊คสโตร์, [2561].
เลขเรียก443 ร841 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
193
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมมาเลย์ - ไทย / วิเชียร ตันตระเสนีย์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ตันตระเสนีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก499.28395911 ว559พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
194
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทยทันสมัยล่าสุด / ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส.
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป, 2561.
เลขเรียก495.913 พ125 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
195
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระคัมภีร์จินดามณี พระโหราธิบดี/ ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์.
ชื่อผู้แต่งฉันทิชย์ กระแสสินธุ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2561.
เลขเรียกPL4158 .ฉ63 2561,495.918 ฉ215พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา