Found: 150  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีสู่นิพพาน / RogerRoj
ชื่อผู้แต่งโรเจอร์โรจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2562
เลขเรียก294.3122 ร928ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 อมตะธรรม นำคนธรรมดาเป็น"ยอดคน"ที่แท้จริง / ธรรมะปัญโญ.
ชื่อผู้แต่งธรรมะปัญโญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Live Happy, 2562.
เลขเรียก294.3144 ธ17ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง89 พระพุทธรูปสำคัญ ในรัชกาลที่ 9 / [คณะบรรณาธิการและผู้เรียบเรียง สมชาย ณ นครพนม ... [และคนอื่น ๆ]].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2562.
เลขเรียกBQ5125.B8 ป818 2562,294.3437 ป284
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ทัศนะและแนวคิดด้านปรัชญาและศาสนา / ประภาส แก้วเกตุพงษ์
ชื่อผู้แต่งประภาส แก้วเกตุพงษ์
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, 2562
เลขเรียกBQ4040 .ป464 2562,210 ป346ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างธรรมให้ร่วมสมัยของวัดเล็กในเมืองใหญ่ กรณีศึกษาวัดโพธิ์เผือก อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร...
ชื่อผู้แต่งอรศรี งามวิทยาพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวัดบันดาลใจ สถาบันอาศรมศิลป์ และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
เลขเรียกBQ5130 อ378ว,294.36 อ378 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์ของชีวิตตามหลักพุทธธรรม / อำนาจ สงวนกลาง
ชื่อผู้แต่งอำนาจ สงวนกลาง
พิมพลักษณ์ลำปาง : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2562
เลขเรียก294.344 อ686ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลับบ้านที่แท้จริง / ติช นัท ฮันห์.
ชื่อผู้แต่งนัท ฮันห์, ติช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2562.
เลขเรียก294.3927 น389ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงพุทธ 5G = 5G Monastery management / บุญทัน ดอกไธสง, อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด
ชื่อผู้แต่งบุญทัน ดอกไธสง.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2562
เลขเรียก294.3657 บ464ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตคัมภีร์อักษรขอม (บาลี-ไทย) : เพื่อจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนครรัฐวาติกัน โดยคณะผู้แทนแห่งนค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสิริวัฒนภักดี, 2562.
เลขเรียก294.383 ก491 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึก...
ชื่อผู้แต่งสุพัฒน์ ฉัตรธรรมนารถ.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก294.308 ส4611ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเร...
ชื่อผู้แต่งศิรินภา น้อยสว่าง.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก294.336 ศ375ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT เรื่องหน้าที่ชาวพุทธและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธ...
ชื่อผู้แต่งชนะเกียรติ สิงหมาตย์.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก294.336 ช1511ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวัดเพื่อรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Developing monas...
ชื่อผู้แต่งมนตรี วิวาห์สุข.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562.
เลขเรียก294.3435 ม152ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยกอารมณ์ฌานขึ้นสู่วิปัสสนา ตามแนวอานาปานสติภาวนา พระภาวนาพิศาลเมธี พรหมจันทร์ Text
ชื่อผู้แต่งพระภาวนาพิศาลเมธี พรหมจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประยูรสาส์นไทย, 2562
เลขเรียกBQ5630.A6 พ226 2562,294.3122 พ355ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์และปัจจัยความสำเร็จของเรือแม่ตะเคียนทอง "เศรษฐีเรือทอง" วัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ กรอบมุข.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก294.3071 ส282ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา