Found: 362  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ธรรมคำคม / จิรวัฒน์ ปลีคงธุ, ภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2560
เลขเรียก294.34 ห159ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 องค์สังฆราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / ดวงธิดา ราเมศวร์ ; ดนัย นนทนันท์, พัชรา จำรัสพร, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูโรปา เพลส จำกัด, 2560
เลขเรียกBQ6140 ด-ย 2560,294.361 ด193ย 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ชม. ที่ฉันหายใจ / พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ).
ชื่อผู้แต่งพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ).
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ทันโลกทันธรรม, 2560.
เลขเรียกHD38 พ322 2560,294.3444 พ322ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30-second mythology : เทพปกรณัมใน 30 วินาที / ผู้เขียน วิฟ ครูท ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการฉบับภา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560.
เลขเรียก292.13 ท668
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30-second mythology : เทพปกรณัมใน 30 วินาที / วิฟ ครูท [และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งครูท, วิฟ ผู้แต่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560.
เลขเรียกBL783 ท614 2560,292.13 ค167ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 หะดีษอิมามอัน-นะวะวี (พร้อมคำอธิบายและบทเรียนที่ได้รับ) เล่ม 1 / อบูซะกะรียา, ยะหฺยา บินชะร็อฟ อั...
ชื่อผู้แต่งอัน-นะวะวี, อบูซะกะรียา, ยะหฺยา บินชะร็อฟ
พิมพลักษณ์สงขลา : อาลีพาณิชย์, 2560
เลขเรียก297.12521 อ115ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 กลอนธรรม พระพรหมวชิรญาณ / พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร สุทธิพันธุ์).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร สุทธิพันธุ์).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดยานนาวา, 2560.
เลขเรียก294.31881 พ349ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร สุทธิพันธุ์) : เส้นทางธรรม เพื่อชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดยานนาวา, 2560.
เลขเรียก294.30922 พ349ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง91 ปี พระเทพวิสุทธิคุณ /
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นันทพันธ์พริ้นติ้ง, 2560
เลขเรียก294.30922 ก749
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHOW TO DIE ความตายออกแบบได้ / ณัฐพบธรรม เขียน.
ชื่อผู้แต่งณัฐพบธรรม ธนันท์เมธากรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2560.
เลขเรียกBQ4165 ณ336 2560,294.344 ณ339ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฐินพระราชทาน วัดคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / ภูธร ภูมะธน.
ชื่อผู้แต่งภูธร ภูมะธน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป , 2560.
เลขเรียก294.3 ภ244ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฐินพระราชทาน วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี / สมบัติ ทารัก.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ ทารัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป , 2560.
เลขเรียก294.3 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฐินพระราชทาน วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ / เธียรชาย อักษรดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งเธียรชาย อักษรดิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป, 2560.
เลขเรียก294.3 ธ277ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฐินพระราชทาน วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี / วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งวรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป , 2560.
เลขเรียก294.3 ว17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา