Found: 68  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายใต้บ...
ชื่อผู้แต่งณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก428.24 ณ113ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคน...
ชื่อผู้แต่งวณิชชา สุทธิวงศ์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.1 ว143ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบทเว็บโดยใช้เทคนิค SQ4R ที่ส่งเสริมความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย ชั้นมั...
ชื่อผู้แต่งชมพูนุท บุ่งอุทุม.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก495.91 ช166ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระก...
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา นาครัตน์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก495.9107 ส423ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STA ดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...
ชื่อผู้แต่งจิระศักดิ์ มะลิซ้อน.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.1 จ3711ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อความ / จันทิมา อังคพณิชกิจ.
ชื่อผู้แต่งจันทิมา อังคพณิชกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
เลขเรียกP302 จ285 2561,401.41 จ1154ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หลักการปนภาาาในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดมหาสารคาม: รายงานการ...
ชื่อผู้แต่งอนุวัต ชัยเกียรติธรรม.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก495.918 อ154ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ / นภสินธุ์ แผลงศร.
ชื่อผู้แต่งนภสินธุ์ แผลงศร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกPL 533 น195ก,495.6834 น195ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์พื้นฐานภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธ...
ชื่อผู้แต่งปิ่นทอง ปราสาทภิญโญ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.1 ป354ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโฟนิกส์ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาจีน ของน...
ชื่อผู้แต่งอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์.
เลขเรียก495.1 อ116ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ไวยากรณ์อังกฤษพิชิตข้อสอบ = Perfect english grammar / ภัทรา ภัทรภูรีรักษ์.
ชื่อผู้แต่งภัทรา ภัทรภูรีรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2561.
เลขเรียกPE1112 ภ374 2561,428.2 ภ374ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำนาม คำลักษณนาม และคำย่อของไทย / ภูมิจรรยา.
ชื่อผู้แต่งภูมิจรรยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นกล้า, 2561.
เลขเรียกPL4111 ภ-ค 2561,495.9182 ภ664ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำไหน-คำนั้น พจนานุกรมคำทับศัพท์อังกฤษ-ไทย / กองบรรณาธิการบันบุ๊คส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัน, 2561.
เลขเรียกPE1582.T5 ค392 2561,423.95911 ค392 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือและหลักสูตรการสอนฟัง-พูดภาษาไทยระดับต้น การสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการตอบสนองทางร่างกาย (ที พี อ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์, 2561.
เลขเรียก495.9107 ค416 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา