Found: 156  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสองภาษาและการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบเน้นเนื้อหาและโครงงาน / กมลทิพย์ พลบุตร
ชื่อผู้แต่งกมลทิพย์ พลบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง, 2561
เลขเรียกLC3737.T5 ก136ก 2561,495.6 ก136ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาไทย = English pronunciation for Thais / by David Efron.
ชื่อผู้แต่งชาร์ลช์ เอฟรอน, เดวิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกPE1135 อ897 2561,421.52 ช277ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านภาษาจีน1 / ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2561.
เลขเรียก495.181 ป137ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านภาษาจีนเพื่อความบันเทิง / สุภัชญา สวัสดิ์โยธิน
ชื่อผู้แต่งสุภัชญา สวัสดิ์โยธิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2561
เลขเรียกPL 1129.T35 ส834ก,495.184 ส834ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ / นภสินธุ์ แผลงศร.
ชื่อผู้แต่งนภสินธุ์ แผลงศร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกPL 533 น195ก,495.6834 น195ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลภาษาจีน 1 : เอกสารคำสอนวิชา 235451 / วิไล ลิ่มถาวรานันต์.
ชื่อผู้แต่งวิไล ลิ่มถาวรานันต์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก495.180295911 ว725ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ = Business English translation / คณาพร แก้วแกมจันทร์.
ชื่อผู้แต่งคณาพร แก้วแกมจันทร์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2561.
เลขเรียก428.02 ค128ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : เอกสารประกอบการสอน วิชา 22336159 = English-Thai Translation / สมภพ ใหญ...
ชื่อผู้แต่งสมภพ ใหญ่โสมานัง.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก420 ส271ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลเบื้องต้น : ตำรา / อินทิรา กุลวิเชียร text
ชื่อผู้แต่งอินทิรา กุลวิเชียร
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2561
เลขเรียก428.02 อ745ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรู้คำปรากฎร่วมในเชิงรับและเชิงสร้างประเภทคำที่เป็นศัพท์ (Lexical collocations...
ชื่อผู้แต่งพจนีย์ วรพิพัฒน์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก428.1 พ176ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในพจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-2 : การศึกษาตามแนววาท...
ชื่อผู้แต่งขจิตา ศรีพุ่ม.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก413 ข139ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถภาษาอังกฤษก่อนเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง : ในภาคตะวันออก = Engl...
ชื่อผู้แต่งอาภาพรรณ ติยะวงศ์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก420.712 อ634ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถในการอ่านบทความข่าวจากนิตยสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศีลาจารพิพ...
ชื่อผู้แต่งธัญญ์พิชชา วัชรพรธนารัตน์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก428.4 ธ451ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้าใจในการอ่านวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคแผ...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒนา มั่นภาวนา.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก418.4 ส876ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ไวยากรณ์อังกฤษพิชิตข้อสอบ = Perfect english grammar / ภัทรา ภัทรภูรีรักษ์.
ชื่อผู้แต่งภัทรา ภัทรภูรีรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2561.
เลขเรียกPE1112 ภ374 2561,428.2 ภ374ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา