Found: 481  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเกณฑ์การประเมินความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบล = The...
ชื่อผู้แต่งอนงค์นาถ ติ่งแตง.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก915.93 อ156ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบนำเที่ยวเสมือนจริงตามเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองโบราณเพื่อส่งเสริมและกระตุ้น...
ชื่อผู้แต่งวรพล มะโนสร้อย.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
เลขเรียก915.93 ว176ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร: กรณีศึกษากองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายพรหม...
ชื่อผู้แต่งรัชภูมิ วัฒนใย.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก910.9593 ร345ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ = Application development for web-based GI...
ชื่อผู้แต่งไพศาล จี้ฟู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก910.285 พ996ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ ไพศาล จี้ฟู.
ชื่อผู้แต่งไพศาล จี้ฟู
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกG70.212 พ996 2561,910.285 พ982ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ : ถอดบทเรียนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ในชั้นเรียนที่เสริมสร้างการร...
ชื่อผู้แต่งกนก จันทรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกG 133 ก123ก,910.71 ก123ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลเกิ้ง จังหวัดมหาสารคาม = A study on Cultural tourism po...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก915.93 ก278ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม = T...
ชื่อผู้แต่งคัมภีรพรรณ จักรบุตร.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก915.93 ค116ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ กมลพร สอนศรี.
ชื่อผู้แต่งกมลพร สอนศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกDS660 .ก44 2561,959.9 ก136ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง = Promoting coltural tourism by usi...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก910 ก278 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป กลุ่มสาระการเรียนรู้สัง...
ชื่อผู้แต่งสมคิด แก่นจันดา
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561.
เลขเรียก910.7 ส234ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองในราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5 / ฉัตรดาว ลีเชวงวงศ์.
ชื่อผู้แต่งฉัตรดาว ลีเชวงวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2561.
เลขเรียกDS582.52 .ฉ63 2561,959.3035 ฉ114ก
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองไทยสมัยพระนารายณ์ / นิธิ เอียวศรีวงศ์.
ชื่อผู้แต่งนิธิ เอียวศรีวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2561.
เลขเรียกDS 569 น34 2561,959.3035 น73ก
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี นิธิ เอียวศรีวงศ์.
ชื่อผู้แต่งนิธิ เอียวศรีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน 2561
เลขเรียกDS577 น612 2561,959.34 น343ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู้หัว (รัชกาลที่ 5) พระปิย...
ชื่อผู้แต่งสละ นาคบำรุง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อมรินทร์คอมมิกส์ 2561
เลขเรียกDS582 ส367 2561,923.1593 ก274 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา